Μετάβαση  ISO 22000:2018 - Τι να περιμένετε

Μετάβαση ISO 22000:2018 - Τι να περιμένετε

Ιστορικό 

To ISO 22000 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. 

Το πρότυπο αυτό, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2005, σε μια προσπάθεια να υπάρξει ένα διεθνές πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί ευρέως, αντικαθιστώντας τα διάφορα εθνικά πρότυπα που υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η επιτροπή ISO/TC 34 SC17 WG 8, στην οποία συμμετείχε και ο κ. Δημήτριος Κατσιέρης, Τεχνικός Διευθυντής της BQC, προχώρησε στην σύνταξη της αναθεωρημένης έκδοσης του ISO 22000, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2018.

Ημερομηνίες Μετάβασης στην Νέα Έκδοση του προτύπου. 

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με όλα τα πρότυπα που αναθεωρούνται, δίνεται μια τριετής προθεσμία στην αγορά για να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Η αρχική προθεσμία (Ιούνιος 2021), μετατοπίστηκε λόγω της πανδημίας COVID-19-19, κατά 6 μήνες, και πλέον η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετάβασης στην νέα έκδοση είναι 31 Δεκεμβρίου 2021. Συνηθίζεται, 6 μήνες πριν αυτή την καταληκτική ημερομηνία, να σταματούν οι όποιες δραστηριότητες επιθεώρησης με βάση την παλαιότερη έκδοση (2005).


Αλλαγές στην νέα έκδοση
 

Η τελευταία έκδοση του ISO 22000 (2018) έχει τις ακόλουθες βασικές αλλαγές σε σχέση με την πρώτη έκδοση του προτύπου (2005). 

Αλλαγές στη Δομή 

Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου αναπτύσσονται πλέον σε 10 Κεφάλαια, ακολουθώντας την High Level Structure (HLS). Η High-Level Structure (HLS) είναι ένα σύνολο από 10 παραγράφους που όλα τα ISO πρότυπα για συστήματα διαχείρισης απαιτείται να ακολουθήσουν εφεξής. Έτσι όλα τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης θα έχουν την ίδια όψη και δομή και θα επιτρέπεται μεγαλύτερη ενοποίηση μεταξύ συστημάτων που αφορούν διαφορετικά αντικείμενα. Επιπλέον στην HLS, χρησιμοποιείται ένα βασικό κείμενο για όλα τα πρότυπα που συμπληρώνεται από τις επιπλέον απαιτήσεις ανάλογα το αντικείμενο του συστήματος διαχείρισης (π.χ. Ποιότητα, Ασφάλεια Τροφίμων, Περιβάλλον κ.λπ.)

ISO 22000:2018 ISO 22000:2005
Εισαγωγή Εισαγωγή
1.1. Αντικείμενο Αντικείμενο
2. Τυποποιητική παραπομπή 2. Τυποποιητική παραπομπή
5.3 Ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες 5.4, 5.5, 7.3.2 (και νέα)
3. Όροι και ορισμοί 3. Όροι και ορισμοί
4. Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού 4. Σύστημα Διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων
5. Ηγεσία 5. Ευθύνη της διοίκησης
6. Σχεδιασμός 6. Διαχείριση πόρων
7. Υποστήριξη 7. Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων
8. Λειτουργία 8. Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του ΣΔΑΤ
9. Αποτίμηση επιδόσεων -
10. Βελτίωση -

Αλλαγές στις απαιτήσεις

Κεφάλαιο 4

ISO 22000:2018 ISO 22000:2005
4 Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού Νέα επικεφαλίδα
4.1 Κατανόηση του Οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας του Νέα
4.2 Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών Νέα
4.3 Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων 4.1 (και νέα)
4.4. Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων 4.1

 

Κεφάλαιο 5

ISO 22000:2018 ISO 22000:2005
5 Ηγεσία Νέα επικεφαλίδα
5.1 Ηγεσία και δέσμευση 5.1, 7.4.3 (και νέα)
5.2 Πολιτική 5.2 (και νέα)
5.3 Ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες 5.4, 5.5, 7.3.2 (και νέα)

 

Κεφάλαιο 6

ISO 22000:2018 ISO 22000:2005
6 Σχεδιασμός Νέα επικεφαλίδα
6.1 Ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών Νέα
6.2 Στόχοι του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και σχεδιασμός για την επίτευξή τους 5.3 (και νέα)
6.3 Σχεδιασμός αλλαγών 5.3 (και νέα)

 

Κεφάλαιο 7

ISO 22000:2018 ISO 22000:2005
7 Υποστήριξη Νέα επικεφαλίδα
7.1 Πόροι 1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 (και νέα)
7.2 Επαγγελματική επάρκεια 6.2, 7.3.2 (και νέα)
7.3 Ευαισθητοποίηση 6.2.2
7.4 Επικοινωνία 5.6, 6.2.2
7.5 Τεκμηριωμένες Πληροφορίες 4.2, 5.6.1

 

Κεφάλαιο 8

ISO 22000:2018 ISO 22000:2005
8 Λειτουργία Νέα επικεφαλίδα
8.1 Σχεδιασμός και έλεγχος λειτουργίας Νέα
8.2 Προαπαιτούμενα προγράμματα (PRPs) 7.2
8.3 Σύστημα ιχνηλασιμότητας 7.9 (και νέα)
8.4 Ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 5.7 (και νέα)
8.5 Έλεγχος κινδύνου 7,3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 (και νέα)
8.5 Επικαιροποίηση των πληροφοριών που προδιαγράφουν τα PRP και το σχέδιο ελέγχου κινδύνου 7.7
8.7 Έλεγχος παρακολούθησης και μέτρησης 8.3
8.8 Επαλήθευση που σχετίζεται με τα PRP και το σχέδιο ελέγχου κινδύνου 7.8, 8.4.2
8.9 Έλεγχος προϊόντος και μη συμμορφώσεων διεργασίας 7.10

 Κεφάλαιο  9

ISO 22000:2018 ISO 22000:2005
9 Αποτίμηση επιδόσεων Νέα επικεφαλίδα
9.1 Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αποτίμηση Νέα επικεφαλίδα
9.1.1 Γενικά Νέα
9.1.2 Ανάλυση και αποτίμηση 8.4.2, 8.4.3
9.2 Εσωτερικές επιθεωρήσεις 8.4.1

 Κεφάλαιο 10 

ISO 22000:2018 ISO 22000:2005
10 Βελτίωση Νέα επικεφαλίδα
10.1 Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες Νέα
10.2 Συνεχής βελτίωση 8.1, 8.5.1
10.3 Επικαιροποίηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων 8.5.2

 

Διαδικασία μετάβασης 

Αν δεν διαθέτετε πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000, τότε θα πρέπει να μας αποστείλετε μια αίτηση αρχικής πιστοποίησης η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 2 στάδια βάσει του ISO/IEC 17021-1 και ISO/TS 22003 (2013). 

Ένας ήδη πιστοποιημένος με την παλαιά έκδοση πελάτης, μπορεί να πραγματοποιήσει την επιθεώρηση μετάβασης σε συνδυασμό με την επιθεώρηση επιτήρησης/επαναπιστοποίησης ή μεταξύ αυτών με τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης. 

Η επιθεώρηση μετάβασης περιλαμβάνει 2 στάδια:

  • Το στάδιο της απομακρυσμένης ανασκόπησης εγγράφων του αναθεωρημένου ΣΔΑΤ, όπου θα εντοπίζονται και αναλύονται οι κύριες αλλαγές που έχουν γίνει, και,
    · το στάδιο της επιτόπου επιθεώρησης (στην εγκατάσταση του πελάτη) για την επαλήθευση της πληρότητας του Συστήματος Διαχείρισης και αποτελεσματικής εφαρμογής των απαιτήσεων της αναθεωρημένης έκδοσης 

Πιθανά αποτελέσματα της επιθεώρησης μετάβασης:

  • Θετικό Αποτέλεσμα: Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το αναθεωρημένο πρότυπο.
  • Αρνητικό Αποτέλεσμα: Αν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 υπάρχει ακόμα, τότε ο Οργανισμός μπορεί να διατηρήσει την παλαιά του πιστοποίηση με ημερομηνία λήξης πιστοποίησης την καταληκτική ημερομηνία της μεταβατικής περιόδου. 

Επικοινωνήστε με την BQC αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο ISO 22000 και αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαδικασία μετάβασης. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / 2112213726