Πιστοποίηση CE
Σήμανση CE Προϊόντων Δομικών Κατασκευών

Ο Κανονισμός ΕΕ 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών εγκρίθηκε την 9η Μαρτίου του 2011 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 1η Ιουλίου του 2013.

Ως «προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών» έχει ορισθεί κάθε προϊόν ή συνδυασμός προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε δομικές κατασκευές ή μέρη αυτών και του οποίου η απόδοση επηρεάζει την απόδοση των δομικών κατασκευών σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών.

Απευθύνεται σε:

Κατασκευαστές, αντιπροσώπους, εισαγωγής, διανομείς προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.

Οι απαιτήσεις των δομικών κατασκευών εξειδικεύονται σε:

 1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
 2. Πυρασφάλεια
 3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
 4. Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης
 5. Προστασία κατά του θορύβου
 6. Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας
 7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Παράλληλα, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών καθορίζονται σε εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών. Όταν κάποιο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση απόδοσης όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά.

Θέτοντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, οι κατασκευαστές υποδηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών προς τη δηλωθείσα απόδοση, καθώς και για τη συμμόρφωση προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και της υπόλοιπης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή της.

Στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών συγκαταλέγονται:

 • προκατασκευασμένα προϊόντα από σύνηθες/ελαφρύ/κυψελωτό σκληρυμένο σε κλίβανο σκυρόδεμα.
 • πόρτες, παράθυρα, παραθυρόφυλλα, αυλόπορτες και σχετικά οικοδομικά υλικά.
 • μεμβράνες, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοζόμενων σε υγρά και των συστημάτων (για τον έλεγχο των υδάτων ή/και των υδρατμών).
 • προϊόντα θερμικής μόνωσης.
 • σύνθετα μονωτικά κιτ/συστήματα.
 • εφέδρανα.
 • περόνες δομικών αρμών.
 • καπνοδόχοι, καπναγωγοί και ειδικά προϊόντα.
 • γύψινα είδη.
 • γεωυφάσματα, γεωμεμβράνες και συναφή προϊόντα.
 • τοιχοπετάσματα/εξωτερική επένδυση τοίχου/επένδυση εξωτερικών τοίχων.
 • σταθερός εξοπλισμός πυρόσβεσης (συναγερμός πυρκαγιάς/πυρανίχνευση, σταθερή πυρόσβεση, έλεγχος φωτιάς και καπνού και προϊόν καταστολής εκρήξεων).
 • είδη υγιεινής.
 • εξοπλισμός οδών: εξοπλισμός για οδούς.
 • προϊόντα/στοιχεία δομικής ξυλείας και βοηθητικά προϊόντα.
 • πλάκες και στοιχεία με βάση το ξύλο.
 • τσιμέντο, δομικοί υδράσβεστοι και αλλά υδραυλικά κολλητικά υλικά.
 • χάλυβας ενίσχυσης και προέντασης για σκυρόδεμα (και βοηθητικά υλικά), εξαρτήματα και υλικά τάνυσης.
 • τοιχοποιία και συναφή προϊόντα.
 • μονάδες τοιχοποιίας, κονιάματα, βοηθητικά υλικά.
 • προϊόντα για κατασκευές στον τομέα των λυμάτων.
 • επενδύσεις δαπέδων.
 • δομικά μεταλλικά προϊόντα και βοηθητικά υλικά.
 • τελειώματα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και οροφών. συστήματα εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων.
 • επικαλύψεις στεγών, φεγγίτες, παράθυρα στεγών και παρελκόμενα.
 • συστήματα στεγών.
 • προϊόντα οδοποιίας.
 • αδρανή.
 • κόλλες δομικών κατασκευών.
 • προϊόντα σχετιζόμενα με το σκυρόδεμα, τα κονιάματα και τα ενέματα.
 • συσκευές θέρμανσης χώρων.
 • σωλήνες, δεξαμενές και διάφορα βοηθητικά εξαρτήματα που δεν έρχονται σε επαφή με νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 • προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που έρχονται σε επαφή με νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 • προϊόντα από επίπεδη ύαλο, ύαλο μορφοποιημένης διατομής και υαλόλιθους.
 • καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγχου και επικοινωνίας.
 • στεγνωτικά υλικά δομικών αρμών.
 • μέσα στερέωσης.
 • δομικά συστήματα, μονάδες, προκατασκευασμένα στοιχεία.
 • προϊόντα πυροφραγμού, πυροσφράγισης και πυροπροστασίας.
 • προϊόντα επιβράδυνσης καύσης.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με τη σήμανση CE έρχεται σε επαφή με τη BQC και συμπληρώνει την αίτηση πιστοποίησης και το αντίστοιχο παράρτημα.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Η BQC είναι Φορέας µε μεγάλη δραστηριότητα στον κλάδο της υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το διεθνές κύρος, η εξειδικευµένη τεχνογνωσία και η επιστηµονική κατάρτιση των επιθεωρητών της BQC εξασφαλίζουν την αντικειµενικότητα και αµεροληψία των επιθεωρήσεων και αποτελούν τους βασικούς λόγους επιλογής της από τους Φορείς Υγείας ως συνεργάτη για την πιστοποίησή τους.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!