Ασφάλεια κατά τις Επιθεωρήσεις - Μετρήσεις σε Βιομηχανικό Περιβάλλον και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ασφάλεια κατά τις Επιθεωρήσεις - Μετρήσεις σε Βιομηχανικό Περιβάλλον και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζόμενων σε βιομηχανικό περιβάλλον και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία.

Οι συμμετέχοντες γίνονται γνώστες των προβλέψεων της νομοθεσίας και αναγνωρίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους κατά την εκτέλεση εργασιών ελέγχων και μετρήσεων στο πεδίο.

Επιπλέον γίνονται πρακτικές ασκήσεις αναγνώρισης των κινδύνων και των αντίστοιχων προληπτικών μέτρων κατά περίπτωση.

Εκτιμάται ότι η εκπαίδευση αυτή συμβάλει άμεσα στην μείωση των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την εργασία σε κάθε είδους εργασία σε βιομηχανικό περιβάλλον και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Στο σύνολο των εργαζόμενων σε εταιρείες που πραγματοποιούν ελέγχους – μετρήσεις σε πεδίο βιομηχανικού περιβάλλοντος και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
 • Εργαζόμενους σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
 • Τεχνικούς ασφαλείας

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

 • Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
 • Π.Δ. 395/1994, (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994)    «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK»
 • Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ»
 • Π.∆. 105/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ»
 • Π.∆. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»
 • Π.∆. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»
 • Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α` 14.3.1990) «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες»

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμεται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

 Γιατί να επιλέξετε την BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος