Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφάλεια κατά τις Επιθεωρήσεις

Ασφάλεια κατά τις Επιθεωρήσεις - Μετρήσεις σε Βιομηχανικό Περιβάλλον και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Σε ποιους απευθύνεται
 • Στο σύνολο των εργαζόμενων σε εταιρείες που πραγματοποιούν ελέγχους – μετρήσεις σε πεδίο βιομηχανικού περιβάλλοντος και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
 • Εργαζόμενους σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
 • Τεχνικούς ασφαλείας

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφάλεια κατά τις Επιθεωρήσεις - Μετρήσεις σε Βιομηχανικό Περιβάλλον και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας, το οποίο αντικαθιστά το OHSAS 18001 και μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Η γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και η συμμόρφωση του οργανισμού με αυτήν, σε συνδυασμό με τις καλές πρακτικές είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Υ&ΑΕ

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζόμενων σε βιομηχανικό περιβάλλον και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία.

Οι συμμετέχοντες γίνονται γνώστες των προβλέψεων της νομοθεσίας και αναγνωρίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους κατά την εκτέλεση εργασιών ελέγχων και μετρήσεων στο πεδίο.

Επιπλέον γίνονται πρακτικές ασκήσεις αναγνώρισης των κινδύνων και των αντίστοιχων προληπτικών μέτρων κατά περίπτωση.

Εκτιμάται ότι η εκπαίδευση αυτή συμβάλει άμεσα στην μείωση των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την εργασία σε κάθε είδους εργασία σε βιομηχανικό περιβάλλον και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

 • Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
 • Π.Δ. 395/1994, (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994)    «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK»
 • Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ»
 • Π.∆. 105/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ»
 • Π.∆. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»
 • Π.∆. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»
 • Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α` 14.3.1990) «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες»

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Ασφάλεια κατά τις Επιθεωρήσεις - Μετρήσεις σε Βιομηχανικό Περιβάλλον και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!