Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλείς εργασίες σε ύψος

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλείς εργασίες σε ύψος

Σε ποιους απευθύνεται
 • Εγκαταστάτες / συντηρητές φωτοβολταϊκών
 • Ηλεκτρολόγους
 • Άτομα που διενεργούν οικοδομικές εργασίες, επισκευές σκεπών, αλλαγή πανέλων, τοποθέτηση τεντών και λοιπές εργασίες σε ύψος

Πληροφορίες

Διάρκεια Προγράμματος: 3 ώρες

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, κάθε εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τους βασικούς κινδύνους που διατρέχει κατά την εργασία του και τον τρόπο να τους ελέγχει καθώς και πως να επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό για εργασία σε ύψος.

Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως να ελέγχουν τον εξοπλισμό πριν εργασθούν σε ύψος και πως να μπορούν να προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. καιρικές συνθήκες).

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Σύντομη αναφορά στις γενικές διατάξεις για την ΑΥΕ και ειδικότερα στο ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
 • Π.Δ. 395/1994 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόμενους»
 • Π.Δ.155/2004 «Τροποποίηση του π.δ 395/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ»
 • Π.Δ. 396/1994 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK»
 • Υ.Α. οικ. Β. 4373/1205/1993 «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • Π.Δ.  70/1990 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες»
 • Π.Δ. 778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών»
 • Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 16440/Φ.10.4/445/93 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών»
 • Μη δεσμευτικός οδηγός καλής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/ΕΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) – καλές πρακτικές

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Ασφαλείς εργασίες σε ύψος Webinar On-Line 210€ 12/06/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!