Ασφαλείς εργασίες σε ύψος

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ασφαλείς εργασίες σε ύψος

Διάρκεια Προγράμματος: 3 ώρες

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, κάθε εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τους βασικούς κινδύνους που διατρέχει κατά την εργασία του και τον τρόπο να τους ελέγχει καθώς και πως να επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό για εργασία σε ύψος. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως να ελέγχουν τον εξοπλισμό πριν εργασθούν σε ύψος και πως να μπορούν να προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. καιρικές συνθήκες).  

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εγκαταστάτες / συντηρητές φωτοβολταϊκών
 • Ηλεκτρολόγους
 • Άτομα που διενεργούν οικοδομικές εργασίες, επισκευές σκεπών, αλλαγή πανέλων, τοποθέτηση τεντών και λοιπές εργασίες σε ύψος

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Σύντομη αναφορά στις γενικές διατάξεις για την ΑΥΕ και ειδικότερα στο ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
 • Π.Δ. 395/1994 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόμενους»
 • Π.Δ.155/2004 «Τροποποίηση του π.δ 395/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ»
 • Π.Δ. 396/1994 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK»
 • Υ.Α. οικ. Β. 4373/1205/1993 «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • Π.Δ.  70/1990 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες»
 • Π.Δ. 778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών»
 • Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 16440/Φ.10.4/445/93 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών»
 • Μη δεσμευτικός οδηγός καλής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/ΕΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) – καλές πρακτικές

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις και χρήση απτών παραδειγμάτων. 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με πολυετή εμπειρία στην κατάρτιση εργαζομένων σε ύψος και σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλότερου επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!