Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Παραγωγής

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Παραγωγής-Εργοστάσια-Βιοτεχνίες

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την εργασία σε χώρους παραγωγής, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται, καθώς και στα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται, με τελικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, τη μείωση των ατυχημάτων, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εργοστάσια - βιοτεχνίες
 • Εργαζόμενους στο χώρο παραγωγής
 • Χείριστες μηχανημάτων
 • Εργάτες
 • Επιβλέποντες
 • Προϊσταμένους – Μηχανικούς παραγωγής

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Νόμος 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων” 
 • Π.Δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 
 •  Χρήση εργαλείων και μηχανημάτων
 • Μέτρα Ατομικής Προστασίας
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Θόρυβος
 • Δονήσεις
 • Χημικά στο χώρο εργασίας
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 • Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός 
 • Μηχανές κατεργασίας μετάλλων
 • Ξυλουργικά μηχανήματα 
 • Ανυψωτικά μηχανήματα
 • Εργονομία
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Πυρκαγιάς - Χρήση πυροσβεστήρα - Πυρασφάλεια
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Σεισμού
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης
 • Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Διακίνηση υλικών 
 • Κίνηση στους χώρους του εργοστασίου

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμεται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!