Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Αποθηκών και Logistics

Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Αποθηκών και Logistics

Σε ποιους απευθύνεται
 • Επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθήκες
 • Εργαζόμενους σε χώρους αποθηκών
 • Χειριστές περονοφόρων και λοιπών ανυψωτικών
 • Οδηγούς

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Αποθηκών και Logistics

O τομέας της αποθήκευσης υλικών είναι ένας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος και νευραλγικός για την οικονομία τομέας και συνεπώς συντρέχουν πολλοί λόγοι ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την εργασία σε αποθήκες και στις οδικές μεταφορές, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται, καθώς και στα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται, με τελικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, τη μείωση των ατυχημάτων, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

√ Νόμος 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων”

√ Π.Δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»

√ ΠΔ 397/1994, (ΦΕΚ 221Α/94), Κ.Δ.Π 267/2001 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.

 • Μέτρα Ατομικής Προστασίας 
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
 • Χρήση περονοφόρων οχημάτων
 • Προστασία από πτώσεις
 • Ανυψωτικά μηχανήματα − Περονοφόρα
 • Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα − Φορητές Κλίμακες)
 • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές
 • Κίνηση οχημάτων και πεζών
 • Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Σημάνσεις
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Πυρκαγιάς - Χρήση πυροσβεστήρα - Πυρασφάλεια.
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Σεισμού
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης
 • Άσκηση εκκένωσης
 • Διακίνηση υλικών

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Αποθηκών και Logistics Webinar On-Line 200€ 03/06/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!