Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Αποθηκών και Logistics

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Αποθηκών και Logistics

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την εργασία σε αποθήκες και στις οδικές μεταφορές, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται, καθώς και στα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται, με τελικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, τη μείωση των ατυχημάτων, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθήκες
 • Εργαζόμενους σε χώρους αποθηκών
 • Χειριστές περονοφόρων και λοιπών ανυψωτικών
 • Οδηγούς

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

√ Νόμος 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων”

√ Π.Δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»

√ ΠΔ 397/1994, (ΦΕΚ 221Α/94), Κ.Δ.Π 267/2001 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.

 • Μέτρα Ατομικής Προστασίας 
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
 • Χρήση περονοφόρων οχημάτων
 • Προστασία από πτώσεις
 • Ανυψωτικά μηχανήματα − Περονοφόρα
 • Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα − Φορητές Κλίμακες)
 • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές
 • Κίνηση οχημάτων και πεζών
 • Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Σημάνσεις
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Πυρκαγιάς - Χρήση πυροσβεστήρα - Πυρασφάλεια.
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Σεισμού
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης
 • Άσκηση εκκένωσης
 • Διακίνηση υλικών

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμεται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!