Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Σε ποιους απευθύνεται
 • Σε επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών, βιοτεχνιών και ελαφρών βιομηχανιών

Πληροφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 17/96 κάθε εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Η εκτίμηση αυτή γίνεται από τον Τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας ή τις Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης. Για μικρές επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόμων (κατηγορία Γ, άρθρο 2π.δ. 294/88) και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η κατάλληλη επιμόρφωση, η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον εργοδότη, ο οποίος μπορεί να ασκεί και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα (8 ώρες)

Με τον όρο επαγγελματικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η προστασία της υγείας και ασφάλειας, καθώς επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον τελικό στόχο των διαδικασιών εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες μετά το πέρας αυτού, να έχουν κατανοήσει τα βήματα με τα οποία θα μπορέσουν να εκτιμήσουν τους επαγγελματικούς κινδύνους, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Νομική υποχρέωση
 • Ανάλυση πηγών κινδύνου - επικινδυνότητας
 • Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Ποιοτική εκτίμηση για την ανίχνευση πηγών κινδύνου
 • Αξιολόγηση κινδύνων - μεθοδολογία ποσοτικής εκτίμησης κινδύνων
 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου (τα παραδείγματα που καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων)
 • Αναφορά στο εργαλείο OiRA - παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA
 • Χρήση των checklist του ΕΛΙΝΥΑΕ
 • Συνήθη σφάλματα κατά τη σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου Webinar On-Line - Κατόπιν αιτήματος Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!