Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα (8 ώρες)

Με τον όρο επαγγελματικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η προστασία της υγείας και ασφάλειας, καθώς επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον τελικό στόχο των διαδικασιών εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες μετά το πέρας αυτού, να έχουν κατανοήσει τα βήματα με τα οποία θα μπορέσουν να εκτιμήσουν τους επαγγελματικούς κινδύνους, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών, βιοτεχνιών και ελαφρών βιομηχανιών

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
  • Νομική υποχρέωση
  • Ανάλυση πηγών κινδύνου - επικινδυνότητας
  • Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
  • Ποιοτική εκτίμηση για την ανίχνευση πηγών κινδύνου
  • Αξιολόγηση κινδύνων - μεθοδολογία ποσοτικής εκτίμησης κινδύνων
  • Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου (τα παραδείγματα που καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων)
  • Αναφορά στο εργαλείο OiRA - παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA
  • Χρήση των checklist του ΕΛΙΝΥΑΕ
  • Συνήθη σφάλματα κατά τη σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή. 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της δημόσιας Υγείας και Υγιεινής. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλότερου επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!