Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Νομοθετικές Απαιτήσεις-Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντων και Υπηρεσιών

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην αναγνώριση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών πλευρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Επίσης θα μπορούν να καθιερώσουν περιβαλλοντικούς στόχους και να καταγράφουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Τέλος θα εκπαιδευτούν στη σωστή τήρηση αρχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και του προτύπου ISO 14001.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Διευθυντές, Στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του Δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Επιθεωρητές Σ.Δ.Π
  • Υπευθύνους Σ.Δ.Π.
  • Συμβούλους Σ.Δ.Π.
  • Στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

√ Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

√ Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

√ Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

  • Ανάλυση Κύκλου ζωής. Ενδεικτικά:

√ Εμπόριο

√ Κατασκευές

√ Τουρισμός

√ Βιομηχανία

  • Καθιέρωση Περιβαλλοντικών Δεικτών
  • Τήρηση Αρχείων

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.   

Γιατί να επιλέξετε την BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος