Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας-Βασικές Νομοθετικές Απαιτήσεις-Απαιτήσεις κατά την επιθεώρηση

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας. Επίσης θα μπορούν να αξιολογήσουν τη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να αναγνωρίσουν κινδύνους κατά την επιτόπια αξιολόγηση του Οργανισμού. Επίσης, θα εκπαιδευτούν στη σωστή τήρηση αρχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και του προτύπου ISO 45001.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Διευθυντές, Στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του Δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Υποψήφιους Επιθεωρητές (εσωτερικούς-εξωτερικούς) Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

 • Απαίτηση Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας
 • Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Κατασκευαστικά Έργα
 • Προσωπικό με ειδικά προσόντα
 • Εργασίες Εργολάβων
 • Μηχανήματα Έργου
 • Ανυψωτικά
 • Χώροι Εργασίας με Ιδιαίτερους κινδύνους
 • Φυσικοί, Χημικοί & Βιολογικοί Παράγοντες
 • Χρήση εξοπλισμού εργασίας
 • Μέτρα Ατομικής Προστασίας
 • Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα − Φορητές Κλίμακες)
 • Σημάνσεις
 • Πυρασφάλεια
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης
 • Άσκηση εκκένωσης
 • Τήρηση Αρχείων

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.   

Γιατί να επιλέξετε την BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!