Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα GSO 2055-1:2015- Halal Τρόφιμα / Γενικές Απαιτήσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

GSO 2055-1:2015- Halal Τρόφιμα/Γενικές Απαιτήσεις & GSO 993: 2015-Απαιτήσεις για τα σφαγεία σύμφωνα με τους Κανόνες της Ισλαμικής Θρησκείας

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Γλώσσα προγράμματος: Αγγλική

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση από τους επαγγελματίες, της σημασίας των απαιτήσεων της παραγωγής Halal τροφίμων.

Ειδικότερα, το πρότυπο GSO 2055-1: 2015 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τα Halal τρόφιμα, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής, προετοιμασίας, συσκευασίας, επισήμανσης, χειρισμού, μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης. 

Το πρότυπο GSO-993/2015 ορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την σφαγή των ζώων και των πτηνών σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο. Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει:

  • Τις γενικές απαιτήσεις των προτύπων  GSO 2055-1: 2015 & GSO-993/2015
  • Τους διαφορετικούς όρους και ορισμούς που χρησιμοποιούνται για τα Halal τρόφιμα/προϊόντα. 
  • Τις απαιτήσεις για την σφαγή των ζώων σύμφωνα με τους τους κανόνες της Ισλαμικής Θρησκείας.
  • Τις βασικές Αρχές Υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται κατά την  παραγωγή και επισήμανση των Halal τροφίμων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επαγγελματίες που εργάζονται ή επιθυμούν  να εργαστούν σε εταιρείες που παράγουν Halal τρόφιμα 
  • Επαγγελματίες που εργάζονται ή επιθυμούν  να εργαστούν σε φορείς πιστοποίησης Halal προϊόντων 
  • Χειριστές τροφίμων

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Α.GSO- 2055-1/ 2015 Halal προϊόντα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για τα Halal τρόφιμα: Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, Γενικές απαιτήσεις για Halal τρόφιμα, Υλικά Συσκευασίας, λιανική πώληση Halal τροφίμων. Ανάλυση όλων των όρων του Προτύπου και ορθές πρακτικές συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις. Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα.
  • Β. GSO-993/2015: Απαιτήσεις σφαγής ζώων σύμφωνα με τους  Κανόνες της Ισλαμικής Θρησκείας: Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, απαιτήσεις Sharea tazkeya σύμφωνα με τους Ισλαμικούς κανόνες, απαιτήσεις των υλικών συσκευασίας των σφαγίων ζώων, απαιτήσεις Tazkeya Performer, απαιτήσεις συσκευών και εργαλείων, απαιτήσεις σχετικά με την διαδικασία σφαγής, Γενική Σφαγή, Πρακτικές σφαγής, Εποπτεία, Παρακολούθηση και Στράγγιση, Σφαγμένα Ζώα, Επισήμανση. Ανάλυση όλων των παραγράφων του Προτύπου και των πρακτικών συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις. Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και κατ’ επέκταση των προτύπων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!