Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων – Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων – Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Εξειδίκευση των Απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του ISO 15189:2012, η κατανόηση σημαντικών εννοιών όπως η ποιότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η κατανόηση της έννοιας της διαπίστευσης και τη σημασίας της, η κατανόηση εννοιών όπως οι μη συμμορφώσεις, ο έλεγχος ποιότητας, η διακρίβωση, η επαλήθευση, η αβεβαιότητα μετρήσεων κλπ. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις με πρακτικές συμβουλές αναφορικά με τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του προτύπου.

Τέλος, Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης (ISO 19011). Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Κλινικών Εργαστηρίων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Διευθυντές και στελέχη κλινικών εργαστηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Τεχνικούς Υπεύθυνους & Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων
 • Εκπροσώπους Φορέων Πιστοποίησης και Φορέων Ελέγχου
 • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων
 • Αξιολογητές Φορέων Διαπίστευσης κ.α.

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Η αναλυτική ερμηνεία των διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012
 • Η εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012
 • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα επικύρωσης/επαλήθευσης, εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων
 • Η ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διακριβώσεων
 • Η κατανόηση του υπολογισμού της αβεβαιότητας των μετρήσεων
 • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα για το Προ-αναλυτικό, Αναλυτικό, Μετα-αναλυτικό στάδιο, Έκδοση αποτελεσμάτων
 • Η ενημέρωση σε ειδικά θέματα όπως: Προστασία των ιατρικών δεδομένων. Δήλωση εμπιστευτικότητας - Ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος του Εργαστηρίου (LIS) - Κώδικας δεοντολογίας στην Εργαστηριακή ιατρική
 • Η περιγραφή του τρόπου διενέργειας των οριζόντιων και κάθετων εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε την BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στον τομέα των κλινικών εργαστηρίων και μεγάλη εμπειρία στη διαπίστευση των εργαστηρίων. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!