Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 22000:2005

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ISO 22000:2005 - Advanced Training on Standard Requirements

Διάρκεια Προγράμματος: 4 ημέρες

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2005 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τις απαιτήσεις του Προτύπου και θα μπορούν να σχεδιάσουν, εγκαταστήσουν και εφαρμόσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2005. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:

  1. Αναλυτική περιγραφή και ερμηνεία των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:2005 
  2. Κατανόηση των μεθοδολογιών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Προτύπου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων
  • Σε Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
  • Σε ελεύθερους επαγγελματίες
  • Σε φοιτητές, ανέργους και σε οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Παρουσίαση των βασικών εννοιών της Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων και του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2005
  • Ανάλυση όλων των παραγράφων του Προτύπου και παρουσίαση μέσω απλών παραδειγμάτων των πρακτικών για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου
  • Σε κάθε κεφάλαιο ανάλυσης απαιτήσεων του Προτύπου γίνεται πρακτική εξάσκηση για την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις απαιτήσεις του Προτύπου
  • Παρουσιάζονται παραδείγματα εναλλακτικών προτάσεων για τη δημιουργία των απαιτούμενων αρχείων βάσει των απαιτήσεων του Προτύπου 

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες, με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και κατ’ επέκταση των προτύπων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!