Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 45001:2018

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 45001:2018 – Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται
 • Διευθυντές, Στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του Δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Υποψήφιους Επιθεωρητές (εσωτερικούς-εξωτερικούς) Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας

Πληροφορίες

Το ISO 45001:2018 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για την Υγειά και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας, το οποίο αντικαθιστά το OHSAS 18001 και μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση όσο και τους επισκέπτες και γενικά το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

ISO 45001:2018- Απαιτήσεις Προτύπου-  Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 και οι πρακτικές συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων, όπου δίνονται εργαλεία εφαρμογής και συζητούνται case studies καθώς και η Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Management).

ISO 45001:2018 -  Εσωτερικοί Επιθεωρητές – Διάρκεια Προγράμματος: 3 ημέρες

Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης (ISO 19011). Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν εσωτερικές επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί σύμβουλοι με αντικείμενο την διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας.   

ISO 45001:2018 -  Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας: Διάρκεια Προγράμματος: 5 ημέρες

Παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους καθώς και οι απαιτήσεις των προτύπων ISO/IEC 17021-1 & ISO 19011. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι, μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχοντες να μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας καθώς και να μπορούν να επιθεωρούν τα συστήματα αυτά, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Ανάλυση κάθε παραγράφου-απαίτησης του προτύπου και επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης αυτών 
 • Οι κυριότερες αλλαγές μεταξύ του OHSAS 18001:2007 και του ISO 45001:2018-Νέα High Level Structure
 • Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις / Βασική Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων 
 • Τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους 
 • Ανάλυση των προτύπων ISO/IEC 17021-1 & ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα Συμμετοχή
ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου Webinar On-Line 240,00€ 23-24/10/2023 Ελληνικά
ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Webinar On-Line 360,00€ 23-25/10/2023 Ελληνικά
ISO 45001:2018 – Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας Webinar On-Line 550,00€ 23-27/10/2023 Ελληνικά

Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!