Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 45001:2018 – Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ISO 45001:2018 – Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας

ISO 45001:2018- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ-  Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 και οι πρακτικές συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων, όπου δίνονται εργαλεία εφαρμογής και συζητούνται case studies καθώς και η Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Management).

ISO 45001:2018 -  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – Διάρκεια Προγράμματος: 3 ημέρες

Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης (ISO 19011). Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν εσωτερικές επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί σύμβουλοι με αντικείμενο την διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας.   

ISO 45001:2018 -  Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας: Διάρκεια Προγράμματος: 5 ημέρες

Παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους καθώς και οι απαιτήσεις των προτύπων ISO/IEC 17021-1 & ISO 19011. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι, μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχοντες να μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας καθώς και να μπορούν να επιθεωρούν τα συστήματα αυτά, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018. 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Διευθυντές, Στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του Δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Υποψήφιους Επιθεωρητές (εσωτερικούς-εξωτερικούς) Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ανάλυση κάθε παραγράφου-απαίτησης του προτύπου και επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης αυτών 
 • Οι κυριότερες αλλαγές μεταξύ του OHSAS 18001:2007 και του ISO 45001:2018-Νέα High Level Structure
 • Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις / Βασική Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων 
 • Τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους 
 • Ανάλυση των προτύπων ISO/IEC 17021-1 & ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και κατ’ επέκταση των προτύπων. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!