Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2015

Απαιτήσεις Προτύπου - Εσωτερικοί Επιθεωρητές - Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001:2015 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ -  Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρουσιάζονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές καθώς και ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης. Ιδιαίτερα για την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων δίνονται εργαλεία εφαρμογής και συζητούνται case studies καθώς και η Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Management), μια από τις σημαντικότερες αλλαγές-απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου. 

ISO 9001:2015 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – Διάρκεια Προγράμματος: 3 ημέρες

Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης (ISO 19011). Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 9001:2015 -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Διάρκεια Προγράμματος: 5 ημέρες

Παρουσιάζονται τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους καθώς και οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO 19011 για επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι, μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχοντες να μπορούν να εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας και να επιθεωρούν Συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους Διευθυντές, Στελέχη Επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την οργάνωση της επιχείρησης, Επαγγελματίες Ποιότητας.

Σε Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, σε εσωτερικούς – εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας, σε Συμβούλους Ποιότητας.

Σε όλο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την καθιέρωση, εφαρμογή και διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001.

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Ανάλυση κάθε παραγράφου - απαίτησης του Προτύπου και επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης αυτών
  • Παρουσίαση των αλλαγών που επιφέρει το νέο Πρότυπο ISO 9001:2015
  • Πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων
  • Τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους
  • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας
  • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες µε σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!