ΟHSAS 18001:2007

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΟHSAS 18001:2007 – Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας

ΟHSAS 18001:2007- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ-  Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται όλες οι απαιτήσεις του Προτύπου ΟHSAS 18001:2007 και οι πρακτικές συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων, με την παροχή εργαλείων εφαρμογής, με τη συζήτηση case studies καθώς και με την Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Management).

 

ΟHSAS 18001:2007-  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – Διάρκεια Προγράμματος: 3 ημέρες

Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης (ISO 19011). Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν εσωτερικές επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί σύμβουλοι με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας

ΟHSAS 18001:2007 -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Διάρκεια Προγράμματος: 5 ημέρες

Παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους καθώς και οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 19011, για επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι, μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχοντες να μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας καθώς και να μπορούν να επιθεωρούν τα συστήματα αυτά, σύμφωνα με το πρότυπο ΟHSAS 18001:2007. 

 Σε ποιους απευθύνεται

 • Διευθυντές, στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας
 • Υποψήφιους Επιθεωρητές (εσωτερικούς - εξωτερικούς) Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας
 • Συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας
 • Στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ανάλυση κάθε παραγράφου - απαίτησης του προτύπου και επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης αυτών
 • Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις / Βασική Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους 
 • Ανάλυση Προτύπου ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο Εργασίας
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες, με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και κατ’ επέκταση των προτύπων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλότερου επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!