Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βασικές Αρχές, Μέθοδοι και Πρακτικές Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βασικές Αρχές, Μέθοδοι και Πρακτικές Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Σε ποιους απευθύνεται
 • Τεχνικούς ασφαλείας
 • Μηχανικούς επιβλέποντες
 • Εργοδηγούς Μηχανικούς που επιθυμούν να διευρύνουν το πεδίο γνώσεων τους
 • Εργοδότες που έχουν παρακολουθήσει το ελάχιστο απαιτούμενο από το νόμο σεμινάριο των 10 ωρών και χρειάζεται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους

Πληροφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων) ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους, ώστε να μπορεί να αποτυπώσει τους υφιστάμενους εργασιακούς κινδύνους και να θέσει τις προτεραιότητες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Αρκεί απλά να υπάρχει μια ΓΕΕΚ ή είστε νομικά υπεύθυνοι για την επάρκεια της;

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα (8 ώρες)

Μετά το πέρας της πρώτης ενότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συντάξουν ΓΕΕΚ που να αντιπροσωπεύει τη διαβάθμιση των κινδύνων και να αποτελεί ένα αποδοτικό εργαλείο της υγείας και ασφάλειας.

Στη δεύτερη ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται εμβάθυνση στην αξιολόγηση της βιομηχανικής υγιεινής (industrial hygiene) και στις μεθόδους εξάλειψης των κινδύνων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Βασικά βήματα ΜΕΕΚ
 • Διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
 • Ειδικές Μεθοδολογίες RULA, MESS
 • Πρακτικό εργαλείο OiRA
 • Πρακτική άσκηση αξιολόγησης 
 • Εκτίμηση φυσικών, χημικών, βιολογικών παραγόντων
 • Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης
 • Ορολογία βιομηχανικής υγιεινής
 • Μεθοδολογία προσδιορισμού του θορύβου των δονήσεων του θερμικού περιβάλλοντος και του θορύβου
 • Δείκτες βιολογικής έκθεσης
 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών εργασιακών παραγόντων
 • Εκτίμηση χημικού κινδύνου
 • Οργανολογία και μέθοδοι προσδιορισμού χημικών παραγόντων

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Βασικές Αρχές, Μέθοδοι και Πρακτικές Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου Webinar On-Line - Κατόπιν αιτήματος Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!