Αρχές Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Βασικές Αρχές, Μέθοδοι και Πρακτικές Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα (8 ώρες)

Μετά το πέρας της πρώτης ενότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συντάξουν ΓΕΕΚ που να αντιπροσωπεύει τη διαβάθμιση των κινδύνων και να αποτελεί ένα αποδοτικό εργαλείο της υγείας και ασφάλειας.

Στη δεύτερη ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται εμβάθυνση στην αξιολόγηση της βιομηχανικής υγιεινής (industrial hygiene) και στις μεθόδους εξάλειψης των κινδύνων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους επιθυμούν να εκτιμήσουν αποτελεσματικά τους επαγγελματικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας / ευθύνης τους, όπως: Τεχνικούς ασφαλείας, Μηχανικούς επιβλέποντες, εργοδηγούς Μηχανικούς που επιθυμούν να διευρύνουν το πεδίο γνώσεων τους και Εργοδότες που έχουν παρακολουθήσει το ελάχιστο απαιτούμενο από το νόμο σεμινάριο των 10 ωρών και χρειάζεται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Βασικά βήματα ΜΕΕΚ
 • Διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
 • Ειδικές Μεθοδολογίες RULA, MESS 
 • Πρακτικό εργαλείο OiRA
 • Πρακτική άσκηση αξιολόγησης 
 • Εκτίμηση φυσικών, χημικών, βιολογικών παραγόντων
 • Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης 
 • Ορολογία βιομηχανικής υγιεινής 
 • Μεθοδολογία προσδιορισμού του θορύβου των δονήσεων του θερμικού περιβάλλοντος και του θορύβου
 • Δείκτες βιολογικής έκθεσης 
 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών εργασιακών παραγόντων
 • Εκτίμηση χημικού κινδύνου 
 • Οργανολογία και μέθοδοι προσδιορισμού χημικών παραγόντων

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.   

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της δημόσιας Υγείας και Υγιεινής. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλότερου επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!