Βιομηχανικός Επιθεωρητής (Industrial Inspector)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Βιομηχανικός Επιθεωρητής (Industrial Inspector) - Έλεγχοι Μηχανημάτων – Προβλέψεις Νομοθεσίας»

Διάρκεια Προγράμματος: 4 ημέρες

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγική εκπαίδευση τεχνικών και μηχανικών στα θέματα ελέγχων μηχανημάτων και η συμβολή στην μείωση των εργασιακών ατυχημάτων που συντελούνται στη βιομηχανία, εξαιτίας της ελλιπούς συντήρησης και μη προβλεπόμενου ελέγχου στα μηχανήματα.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο αντικείμενο των βιομηχανικών ελέγχων σε μηχανήματα (Ανυψωτικά – Δοχεία Πίεσης – Ανελκυστήρες – Κυλιόμενες Κλίμακες). Παρουσιάζονται συνοπτικά οι προβλέψεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, αναφορικά με τους ελέγχους στα παραπάνω είδη μηχανημάτων (είδη και περιοδικότητα ελέγχων, σημεία ελέγχου, προσόντα επιθεωρητών).

Η εκπαίδευση αυτή συμβάλει άμεσα στην μείωση των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την εργασία σε κάθε είδους βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας, όπου λειτουργούν τα παραπάνω είδη μηχανημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Στο σύνολο των Βιομηχανιών και επιχειρήσεων που διαθέτουν ανυψωτικά μηχανήματα – δοχεία πίεσης – ανελκυστήρες – κυλιόμενες κλίμακες
 • Εργαζόμενους σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Χειριστές και συντηρητές μηχανημάτων
 • Τεχνικούς ασφαλείας

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

  Ανυψωτικά Μηχανήματα

 • Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β΄25-08-2003) «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Κατευθ. Οδηγία ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ/01/00/10-10-2013

  Δοχεία Πίεσης

 • Υ.Α. οικ. 14165/Φ.17.4/373/1993 (ΦΕΚ 673/Β΄02-09-1993) «Θέσπιση Κανονισμού για την Ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου»
 •  Υ.Α. οικ. 12479/Φ.17/414/1991 (ΦΕΚ 431/Β΄24-06-1991) «Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με απλά δοχεία πίεσης»
 • Κατευθ. Οδηγία ΕΣΥ∆ ΚΟ-Υ&Α/01/03/02-08-2018

  Ανελκυστήρες

 • ΒΔ 890/1968 «Περί Κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων»
 • Υ.Α. οικ. 18173/1988 (ΦΕΚ 664/Β΄09-09-1988) «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων»
 • Ευρωπαϊκές Οδηγίες 95/16/ΕΚ (ΦΕΚ 815/Β/1997) και 2014/33/ΕΕ (ΚΥΑ 39507/167/ΦΕΚ 1047/Β/2016
 • Πρότυπα/Κανονισμοί ΕΝ 81-1:1998 ( Α3) , ΕΝ 81-2:1998 ( Α3)
 • Κατευθ. Οδηγία ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/05/7-7-2016

  Κυλιόμενες Κλίμακες

 • Υ.Α. οικ. 3562/398/2013 (ΦΕΚ 765/Β΄03-04-2013) «Απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων»
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία (Μηχανών) 2006/42/ΕΚ
 • Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 115-1:1995 , ΕΝ 115-1:2008 , ΕΝ 115-2: 2008
 • Ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου (ανά είδος μηχανήματος) σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα και το ISO 19011
 • Υποδείγματα εντύπων ελέγχου
 • Ανάπτυξη τεχνικών συμπλήρωσης εντύπων ελέγχου

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμεται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε την BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!