Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βιομηχανικός Επιθεωρητής (Industrial Inspector)

Βιομηχανικός Επιθεωρητής (Industrial Inspector) - Έλεγχοι Μηχανημάτων – Προβλέψεις Νομοθεσίας

Σε ποιους απευθύνεται
 • Στο σύνολο των Βιομηχανιών και επιχειρήσεων που διαθέτουν ανυψωτικά μηχανήματα – δοχεία πίεσης – ανελκυστήρες – κυλιόμενες κλίμακες
 • Εργαζόμενους σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Χειριστές και συντηρητές μηχανημάτων
 • Τεχνικούς ασφαλείας

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βιομηχανικός Επιθεωρητής (Industrial Inspector) - Έλεγχοι Μηχανημάτων – Προβλέψεις Νομοθεσίας

O βιομηχανικός τομέας αποτελεί πηγή πολλών και διαφορετικών κινδύνων για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Για τον λόγο αυτό η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει νόμους και οδηγίες που καθορίζουν υποχρεωτικούς τους περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας ορισμένων κατηγοριών μηχανημάτων. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

 1. Ανυψωτικά Μηχανήματα
 2. Δοχεία Πίεσης
 3. Ανελκυστήρες
 4. Κυλιόμενες κλίμακες

Επιπλέον, υπάρχουν τεχνικοί – μηχανικοί οι οποίοι (βάσει καθορισμένων κριτηρίων) ελέγχουν και πιστοποιούν την καλή λειτουργία των παραπάνω μηχανημάτων (σε ένα ή περισσότερα είδη). Αυτοί ονομάζονται «Βιομηχανικοί Επιθεωρητές» (Industrial Inspectors).

Διάρκεια Προγράμματος: 4 ημέρες

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγική εκπαίδευση τεχνικών και μηχανικών στα θέματα ελέγχων μηχανημάτων και η συμβολή στην μείωση των εργασιακών ατυχημάτων που συντελούνται στη βιομηχανία, εξαιτίας της ελλιπούς συντήρησης και μη προβλεπόμενου ελέγχου στα μηχανήματα.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο αντικείμενο των βιομηχανικών ελέγχων σε μηχανήματα (Ανυψωτικά – Δοχεία Πίεσης – Ανελκυστήρες – Κυλιόμενες Κλίμακες). Παρουσιάζονται συνοπτικά οι προβλέψεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, αναφορικά με τους ελέγχους στα παραπάνω είδη μηχανημάτων (είδη και περιοδικότητα ελέγχων, σημεία ελέγχου, προσόντα επιθεωρητών).

Η εκπαίδευση αυτή συμβάλει άμεσα στην μείωση των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την εργασία σε κάθε είδους βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας, όπου λειτουργούν τα παραπάνω είδη μηχανημάτων.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

  Ανυψωτικά Μηχανήματα

 • Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β΄25-08-2003) «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Κατευθ. Οδηγία ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ/01/00/10-10-2013

  Δοχεία Πίεσης

 • Υ.Α. οικ. 14165/Φ.17.4/373/1993 (ΦΕΚ 673/Β΄02-09-1993) «Θέσπιση Κανονισμού για την Ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου»
 •  Υ.Α. οικ. 12479/Φ.17/414/1991 (ΦΕΚ 431/Β΄24-06-1991) «Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με απλά δοχεία πίεσης»
 • Κατευθ. Οδηγία ΕΣΥ∆ ΚΟ-Υ&Α/01/03/02-08-2018

  Ανελκυστήρες

 • ΒΔ 890/1968 «Περί Κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων»
 • Υ.Α. οικ. 18173/1988 (ΦΕΚ 664/Β΄09-09-1988) «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων»
 • Ευρωπαϊκές Οδηγίες 95/16/ΕΚ (ΦΕΚ 815/Β/1997) και 2014/33/ΕΕ (ΚΥΑ 39507/167/ΦΕΚ 1047/Β/2016
 • Πρότυπα/Κανονισμοί ΕΝ 81-1:1998 ( Α3) , ΕΝ 81-2:1998 ( Α3)
 • Κατευθ. Οδηγία ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/05/7-7-2016

  Κυλιόμενες Κλίμακες

 • Υ.Α. οικ. 3562/398/2013 (ΦΕΚ 765/Β΄03-04-2013) «Απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων»
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία (Μηχανών) 2006/42/ΕΚ
 • Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 115-1:1995 , ΕΝ 115-1:2008 , ΕΝ 115-2: 2008
 • Ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου (ανά είδος μηχανήματος) σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα και το ISO 19011
 • Υποδείγματα εντύπων ελέγχου
 • Ανάπτυξη τεχνικών συμπλήρωσης εντύπων ελέγχου

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Βιομηχανικός Επιθεωρητής (Industrial Inspector) - Έλεγχοι Μηχανημάτων – Προβλέψεις Νομοθεσίας Webinar On-Line Κατόπιν αιτήματος - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!