Εκπαίδευση Ασφάλειας Ξενοδοχείων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Υγεία και Ασφάλεια στα Ξενοδοχεία – Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάδειξη των κινδύνων αυτών και η εκπαίδευση του προσωπικού σε πρακτικές αντιμετώπισής τους. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη και προσωπικό Ξενοδοχειακών - Τουριστικών μονάδων. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται στην Κατάταξη των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων με 150 μόρια (κριτήριο 11.1) με τη συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού της Επιχείρησης σε ετήσια βάση.

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Εισαγωγή στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 • Λειτουργικοί κίνδυνοι
 • Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Πρόκληση πτώσεων 
 • Πρόκληση τραυματισμών
 • Επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών και εργαλεία χειρός
 • Έλεγχος πυρκαγιάς
 • Αντιμετώπιση θορύβου
 • Σωματική βία από επίθεση ανθρώπου/ζώου
 • Κίνδυνοι στην πισίνα
 • Μυοσκελετικές καταπονήσεις
 • Χημικοί κίνδυνοι από σκόνες, ίνες, σωματίδια, καθαριστικά
 • Έκθεση σε βακτηρίδια, παράσιτα
 • Πνευματική κόπωση - ψυχολογική βία
 • Μεθοδολογία σύνταξης μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Χρήση CHECK-LIST για αξιολόγηση των κινδύνων

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στην Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο της Εστίασης και του Τουρισμού. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!