Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Σε ποιους απευθύνεται
 • Επιβλέποντες μηχανικούς
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Εργάτες
 • Εργοδηγούς

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Η εκπόνηση ενός τεχνικού έργου αποτελεί κάθε φορά μία πρόκληση ανεξαρτήτως του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς αυτού.

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας ενός τεχνικού έργου, η συνύπαρξη πολλών παραγόντων και οι ιδιαίτερες συνθήκες στο χώρο του εργοταξίου κάνουν επιτακτική την ανάγκη ουσιαστικής ενημέρωσης και πρόληψης σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με:

 • την νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας για τα εργοτάξια τεχνικών έργων
 • τους ρόλους των συντελεστών του έργου
 • τους κινδύνους κατά την εργασία σε εργοτάξια και τους τρόπους αντιμετώπισής τους (λήψη μέτρων ασφαλείας, χρήση μέσων ατομικής προστασίας)
 • την διαχείριση των ατυχημάτων/εκτάκτων αναγκών στα εργοτάξια

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

√ Νόμος 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων”

√ Π.Δ. 305/1996  Ελάχιστες προδιαγραφές για την Υ&Α στα εργοτάξια

√ Π.Δ. 57/2010 Μηχανήματα έργου

 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Χρήση εργαλείων και μηχανημάτων.
 • Εκσκαφές
 • Θερμές εργασίες – Ηλεκτροσυγκόλληση – Οξυγονοκόλληση
 • Χρήση τροχού κοπής
 • Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός 
 • Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα − Φορητές Κλίμακες) 
 • Ανυψωτικά μηχανήματα − Μηχανήματα έργων 
 • Εργασία σε κλειστούς χώρους 
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Πυρκαγιάς - Χρήση πυροσβεστήρα - Πυρασφάλεια
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Κατεδαφίσεις
 • Διακίνηση υλικών 
 • Θόρυβος 
 • Δονήσεις
 • Χημικά στο χώρο εργασίας
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
 • Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Σημάνσεις

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα Webinar On-Line 200€ 23/05/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!