Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με:

 • την νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας για τα εργοτάξια τεχνικών έργων
 • τους ρόλους των συντελεστών του έργου
 • τους κινδύνους κατά την εργασία σε εργοτάξια και τους τρόπους αντιμετώπισής τους (λήψη μέτρων ασφαλείας, χρήση μέσων ατομικής προστασίας)
 • την διαχείριση των ατυχημάτων/εκτάκτων αναγκών στα εργοτάξια

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιβλέποντες μηχανικούς
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Εργάτες
 • Εργοδηγούς

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

√ Νόμος 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων”

√ Π.Δ. 305/1996  Ελάχιστες προδιαγραφές για την Υ&Α στα εργοτάξια

√ Π.Δ. 57/2010 Μηχανήματα έργου

 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Χρήση εργαλείων και μηχανημάτων.
 • Εκσκαφές
 • Θερμές εργασίες – Ηλεκτροσυγκόλληση – Οξυγονοκόλληση
 • Χρήση τροχού κοπής
 • Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός 
 • Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα − Φορητές Κλίμακες) 
 • Ανυψωτικά μηχανήματα − Μηχανήματα έργων 
 • Εργασία σε κλειστούς χώρους 
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Πυρκαγιάς - Χρήση πυροσβεστήρα - Πυρασφάλεια
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Κατεδαφίσεις
 • Διακίνηση υλικών 
 • Θόρυβος 
 • Δονήσεις
 • Χημικά στο χώρο εργασίας
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
 • Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Σημάνσεις

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμεται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!