Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων και Συναφείς Δραστηριότητες

Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων και Συναφείς Δραστηριότητες

Σε ποιους απευθύνεται
 • Επιχειρήσεις με συναφείς δραστηριότητες
 • Υπαλλήλους γραφείων
 • Χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιχειρήσεις διαχείρισης κτιρίων γραφείων
 • Χρήστες οθονών οπτικής απεικόνισης (εταιρείες security, χειριστές μηχανών x rays ελέγχου προσωπικού και αποσκευών)

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων και Συναφείς Δραστηριότητες

Η εργασία σε χώρους γραφείων, θεωρείται πιο ξεκούραστη και ασφαλής σε σύγκριση με άλλες εργασίες, εγκυμονεί όμως κι αυτή αρκετούς κινδύνους για την υγεία ενός εργαζομένου, εάν δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για αυτούς.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την ισχύουσα Νομοθεσία
 • Να αναγνωρίζουν τους κυριότερους κινδύνους που εντοπίζονται στους Γραφειακούς Χώρους
 • Να εκτιμούν τη σοβαρότητα των κινδύνων στο γραφείο
 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κυριότερους κινδύνους μειώνοντας την πιθανότητα ατυχήματος η/και τις επιπτώσεις από τέτοιο περιστατικό
 • Να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά μέτρα συλλογικής η/και ατομικής προστασίας
 • Να κατανοήσουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του εργοδότη και εργοδοτουμένου στο τομέα της Ασφάλειας & Υγείας
 • Να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα του ρόλου τους στην εργασιακή Ασφάλεια & Υγεία

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

√ Νόμος 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων”

√ Π.Δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 

√Π.Δ. 398/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/270/ΕΟΚ»

 • Χρήση Η/Υ - οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Διαμόρφωση θέσεων εργασίας
 • Εργονομία
 • Σημάνσεις
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Πυρκαγιάς - Χρήση πυροσβεστήρα - Πυρασφάλεια
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Σεισμού 
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
 • Άσκηση εκκένωσης 
 • Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα 
 • Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων και Συναφείς Δραστηριότητες Webinar On-Line 200€ 7/11/2023 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!