Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων και Συναφείς Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων και Συναφείς Δραστηριότητες

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την ισχύουσα Νομοθεσία
 • Να αναγνωρίζουν τους κυριότερους κινδύνους που εντοπίζονται στους Γραφειακούς Χώρους
 • Να εκτιμούν τη σοβαρότητα των κινδύνων στο γραφείο
 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κυριότερους κινδύνους μειώνοντας την πιθανότητα ατυχήματος η/και τις επιπτώσεις από τέτοιο περιστατικό
 • Να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά μέτρα συλλογικής η/και ατομικής προστασίας
 • Να κατανοήσουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του εργοδότη και εργοδοτουμένου στο τομέα της Ασφάλειας & Υγείας
 • Να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα του ρόλου τους στην εργασιακή Ασφάλεια & Υγεία

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρήσεις με συναφείς δραστηριότητες
 • Υπαλλήλους γραφείων
 • Χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιχειρήσεις διαχείρισης κτιρίων γραφείων
 • Χρήστες οθονών οπτικής απεικόνισης (εταιρείες security, χειριστές μηχανών x rays ελέγχου προσωπικού και αποσκευών)

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

√ Νόμος 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων”

√ Π.Δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 

√Π.Δ. 398/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/270/ΕΟΚ»

 • Χρήση Η/Υ - οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Διαμόρφωση θέσεων εργασίας
 • Εργονομία
 • Σημάνσεις
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Πυρκαγιάς - Χρήση πυροσβεστήρα - Πυρασφάλεια
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση Σεισμού 
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
 • Άσκηση εκκένωσης 
 • Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα 
 • Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμεται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας. Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!