Πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1429
ΕΛΟΤ 1429– Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα και να βελτιώνουν συνεχώς την αποδοτικότητά τους.

Πιο αναλυτικά, οι οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 - «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα», εάν έχουν λάβει δημόσια χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν έργα του ΕΣΠΑ (Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007-2013. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και η εσωτερική βελτίωση της οργάνωσης του Οργανισμού.

Οι τύποι επάρκειας, σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να πιστοποιηθεί κάποιος οργανισμός, είναι τριών κατηγοριών:

Τύπου Α. 

Δημόσια τεχνικά έργα υποδομής, έργα δηλαδή με τεχνικό αντικείμενο, όπως οικοδομικά, συγκοινωνιακά, δίκτυα κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά / αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τεχνικές μελέτες κ.α.

Τύπου Β. 

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, προμήθεια, δημιουργία και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσίες συμβούλων, κ.α.

Τύπου Γ. 

Συγκεκριμένες δράσεις (ειδικές), όπως εκπαίδευση, δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα κ.α. (π.χ Βοήθεια στο σπίτι).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 αφορά οργανισμούς Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Μπορεί όμως να εγκαθίσταται και να ακολουθείται από οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την διαχειριστική τους επάρκεια χωρίς να έχουν αναλάβει έργα δημόσιου χαρακτήρα.

 

Τα οφέλη που προσφέρει 

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 ενός Οργανισμού έχει τα εξής οφέλη:

  • Έγκαιρος Προγραμματισμός έργων και ενεργειών.  
  • Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων σύμφωνα με τα εκάστοτε όρια της νομοθεσίας και τήρηση της διαφάνειας.
  • Επιμελής και συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου ή της δράσης με τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
  • Ορθή Οικονομική διαχείριση με βάση διεθνή λογιστικά πρότυπα.
  • Εσωτερικός έλεγχος και βελτίωση διαδικασιών οργανισμού.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο 1429  έρχεται σε επαφή με τη BQC και συμπληρώνει την αίτηση Πιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Τα Πιστοποιητικά που παρέχει η BQC είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από διεθνείς φορείς διαπίστευσης. Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο διασφαλίζοντας την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο.  

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!