Πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1435
ΕΛΟΤ 1435 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιρειών Επικοινωνίας 

Βασική προϋπόθεση για την πιστοποίηση μιας εταιρείας επικοινωνίας – διαφήμισης με το ΕΛΟΤ 1435 αποτελεί ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που υλοποιεί η εταιρεία, η ανάλυσή τους για τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης, η καταγραφή τους και, τέλος, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή τους, με βάση μετρήσιμους δείκτες. Το πρότυπο αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Σε ποιους απευθύνεται

Η πιστοποίηση αφορά:

 • Διαφημιστικές εταιρείες (Advertising Agencies)
 • Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Μedia Specialists)
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων (Public Relations)
 • Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ (One to One Marketing)
 • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος (Branding και Design)

Τα οφέλη που προσφέρει 

Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής και πιστοποίησης ενός τέτοιου συστήματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Ανάλυση και καταγραφή απαιτήσεων του πελάτη καθώς και υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος επικοινωνίας σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις.
 • Αύξηση των υποστηρικτικών διεργασιών ικανοποίησης των πελατών.
 • Καλύτερος διαχειριστικός έλεγχος συνεργατών και υπεργολάβων.
 • Ορθότερη οικονομική διαχείριση.
 • Καθορισμός και βελτίωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας με σαφή καθορισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο Πιστοποίησης ΕΛΟΤ 1435 έρχεται σε επαφή με τη BQC και, αφού ενημερωθεί από κάποιον υπεύθυνο, συμπληρώνει και αποστέλλει την αίτηση Πιστοποίησης.

 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Τα Πιστοποιητικά που παρέχει η BQC είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από διεθνείς φορείς διαπίστευσης. Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο διασφαλίζοντας την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο.  

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος