ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ISO 45001

Από το OHSAS 18001 στο ISO 45001

Η Υγεία & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελεί πρωταρχική μέριμνα για πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως, παρόλα αυτά, καταγράφεται σημαντικός αριθμός τραυματισμών και θανάτων κάθε χρόνο.

Το πιο διαδεδομένο πρότυπο για συστήματα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας μέχρι σήμερα είναι το OHSAS 18001. Το πρότυπο OHSAS 18001 περιέχει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας, ώστε ένας οργανισμός να ελέγχει τους κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και να βελτιώνει την απόδοσή του. Το πρότυπο αυτό μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες και ελέγχους που απαιτούνται για τον οργανισμό, ώστε να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές.

Σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πρότυπο για την Υγεία & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, που θα είναι παγκόσμια αποδεκτό, αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό ISO (ISO/PC 283) το ISO 45001, εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2018 και σκοπός του είναι να αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001 (βλ. IAF MD21:2018). Στους Οργανισμούς που εφάρμοζαν πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης ΥΑ&Ε με βάση το πρότυπο OHSAS 18001, δόθηκε 3ετής διορία ώστε να ολοκληρώσουν την μετάβαση στις απαιτήσεις του ISO 45001 (12 Μαρτίου 2021).

Η καταληκτική αυτή ημερομηνία μετατέθηκε για τις 30/09/2021 από το International Accreditation Forum (IAF) λόγω των πρόσφατων παγκόσμιων εξελίξεων που αφορούν την πανδημία Covid-19.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Η προετοιμασία ενός Οργανισμού για την μετάβαση στις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή διεξαγωγή της επιθεώρησης και την αποφυγή περιττών καθυστερήσεων.           

Η πρώτη μέριμνα του Οργανισμού θα πρέπει να είναι να αποκτήσει γνώση των απαιτήσεων του ISO 45001. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις ή να απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο που κατέχει ήδη την γνώση με σκοπό τη μεταφορά αυτής στον Οργανισμό.

Αφού έχει κατακτήσει τη γνώση, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναγνωρίσει τα κενά που υπάρχουν στην υφιστάμενη κατάσταση και στο Σύστημα Διαχείρισης και να προσπαθήσει να τα καλύψει με τρόπο λειτουργικό, που δεν θα δυσχεραίνει ούτε επιβαρύνει την καθημερινή λειτουργία του.

Στη συνέχεια και αφού ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης βάση των απαιτήσεων του ISO 45001, θα πρέπει να δώσει λίγο χρόνο στο Σύστημα να εμφανίσει τις όποιες αδυναμίες του. Με άλλα λόγια, να «τρέξει» το Σύστημα Διαχείρισης στην καθημερινότητα και να εντοπίσει πιθανές αστοχίες και ευκαιρίες για βελτίωση.

Σε αυτό θα βοηθήσει και το «εργαλείο» που δίνει το ίδιο το πρότυπο, αυτό της Εσωτερικής Επιθεώρησης. Όταν διορθωθούν αυτές οι πιθανές αστοχίες, ο Οργανισμός θεωρείται έτοιμος να καταθέσει αίτηση πιστοποίησης σε Φορέα Πιστοποίησης ώστε να υπάρχει και μια έξωθεν καλή μαρτυρία που να δηλώνει (πιστοποιεί), ότι ο Οργανισμός τηρεί αποτελεσματικά ένα Σύστημα Διαχείρισης ΥΑ&Ε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.