HACCP-Codex Alimentarius
HACCP – Codex Alimentarius, Γενικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων

Το ΗACCP στηρίζεται σε 7 βασικές αρχές: τη διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου, τον καθορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs), την καθιέρωση κρίσιμων ορίων, την καθιέρωση διαδικασιών παρακολούθησης, την καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών, την καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης και την καθιέρωση τήρησης αρχείων και των διαδικασιών τεκμηρίωσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το HACCP απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς – ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα, ανεξαρτήτως μεγέθους, που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και περιλαμβάνει επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων), επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών) και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση.

Τα οφέλη που προσφέρει 

Ένας Οργανισμός που εφαρμόζει σύστημα HACCP τεκμηριώνει ότι συμμορφώνεται με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ παράλληλα μπορεί να αποφύγει τυχόν εσφαλμένες πρακτικές, να μειώσει τις αστοχίες του αλλά και να αντιμετωπίσει τυχόν διατροφικές κρίσεις. Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος HACCP επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και ενισχύεται το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών για τα προϊόντα του Οργανισμού.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αποκτήσει Βεβαίωση HACCP  έρχεται σε επαφή με την BQC και συμπληρώνει την αίτηση πιστοποίησης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης η κατάλληλη ομάδα επιθεώρησης και προγραμματίζεται η Επιτόπια επιθεώρηση κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Φορέα και της Επιχείρησης. Στην επιτόπια επιθεώρηση γίνεται έλεγχος των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων, εάν η σχετική με την Ασφάλεια Τροφίμων Νομοθεσία εφαρμόζεται καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεων τεκμηρίωσης. Εφόσον δεν εντοπιστούν ευρήματα (Παρατηρήσεις-Μη Συμμορφώσεις) εκδίδεται σε λίγες μέρες η Βεβαίωση. Διαφορετικά, ορίζεται ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο, εφόσον η επιχείρηση έχει άρει τις Μη συμμορφώσεις, εκδίδεται η Βεβαίωση.

 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των τροφίμων. Οι επιθεωρητές της BQC αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηματικό συνεργάτη, ώστε να επιτυγχάνονται έλεγχοι και αξιολογήσεις με μεγάλη εξειδίκευση, αναλυτικά αποτελέσματα και Υψηλή προστιθέμενη Αξία για κάθε επιχείρηση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!