Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 14001:2015 - Απαιτήσεις Προτύπου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 14001:2015 - Απαιτήσεις Προτύπου - Εσωτερικοί Επιθεωρητές - Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σε ποιους απευθύνεται
 • Διευθυντές, Στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του Δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Υποψήφιους Επιθεωρητές (εσωτερικούς - εξωτερικούς) Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πληροφορίες

Το Πρότυπο ISO 14001:2015 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τα Οικονομικά, Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Οφέλη εφαρμογής του ΙSO 14001 είναι:

 • Η συμμόρφωση του Οργανισμού με την Ισχύουσα για αυτόν Νομοθεσία και κατ’ επέκταση η εξάλειψη του κόστους που μπορεί να προκύψει από την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με αποτέλεσμα την Αύξηση Πωλήσεων - Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Η μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και κατανάλωσης φυσικών πόρων μέσω ορθολογικής χρήσης Α' υλών και φυσικών πόρων
 • Η μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας
 • Η ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησης σας
 • Η αποτελεσματικότερη συνεργασία με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Η ενσωμάτωση του προσωπικού του Οργανισμού στην εφαρμογή και τήρηση του συστήματος

ISO 14001:2015 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ - Διάρκεια Προγράμματος 2 ημέρες 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό παρουσιάζονται όλες οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015, οι πρακτικές συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές καθώς και ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης. 

ISO 14001:2015 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ - Διάρκεια Προγράμματος 3 ημέρες

Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης σύμφωνα με το ISO 19011. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί σύμβουλοι με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO 14001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - Διάρκεια Προγράμματος 5 ημέρες

Παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους καθώς και οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO 19011 για Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι, μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχοντες να μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και να μπορούν να επιθεωρούν ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως προς το Πρότυπο ISO 14001:2015.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Ανάλυση κάθε παραγράφου - απαίτησης του Προτύπου και επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης αυτών
 • Παρουσίαση των αλλαγών που επιφέρει το νέο Πρότυπο ISO 14001:2015
 • Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 • Πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους
 • Ανάλυση προτύπου ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα Συμμετοχή
ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/Απαιτήσεις Προτύπου Webinar On-Line 240,00€ 01-02/04/2024 & 08-09/07/2024 Ελληνικά
ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ Εσωτερικοί Επιθεωρητές Webinar On-Line 360,00€ 01-03/04/2024 & 08-10/07/2024 Ελληνικά
ISO 14001:2015 – Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Webinar On-Line 550,00€ 01-05/04/2024 & 08-12/07/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!