Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 22000

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 22000:2018

Σε ποιους απευθύνεται
 • Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων
 • Σε Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Σε ελεύθερους επαγγελματίες
 • Σε φοιτητές, ανέργους και σε οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Πληροφορίες

ISO 22000:2018 - Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 είναι παγκοσμίως το πιο διαδομένο πρότυπο, που προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις και την ικανότητα των οργανισμών, ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου 2018 την νέα έκδοση του προτύπου ISO 22000. Η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επικαιροποίησης των απαιτήσεων για την ασφάλεια τροφίμων με βάση την εμπειρία και τα δεδομένα που υπάρχουν από την 12ετή εφαρμογή του, την ανάπτυξη άλλων ιδιωτικών προτύπων, την τήρηση της νομοθεσίας και τις εξελίξεις στην επιστήμη των τροφίμων και τη βιομηχανία.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2018 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 19011.

Διάρκεια Προγράμματος: 5 ημέρες

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό αλλαγών που έχουν συμπεριληφθεί ώστε ο χρήστης να μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τι απαιτείται και να μπορεί να το συνδυάσει με την εφαρμογή και άλλων συστημάτων διαχείρισης (π.χ. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) σε έναν οργανισμό

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:

 • Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:2018 και του Προτύπου ISO 19011.
 • Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000:2018.
 • Τις απαιτούμενες γνώσεις για την οργάνωση και διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, με ιδιαίτερη ανάλυση των μεθόδων διενέργειας επιθεώρησης.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Παρουσίαση των προτύπων, κατηγοριών συστημάτων, της διαδικασίας πιστοποίησης μιας εταιρείας και των βασικών εννοιών της Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων.
 • Παρουσίαση των αλλαγών με ταυτόχρονη επεξήγηση τους με σχεδιαγράμματα και σχόλια.
 • Σύγκριση της παρούσας με τη νέα έκδοση
 • Συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:2018, με έμφαση σε αυτές που η εμπειρία έχει δείξει ότι παρερμηνεύονται (π.χ. απαιτήσεις της παραγράφου 6.2), ή δεν λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού (π.χ. απαιτήσεις της παραγράφου 7.4.4).
 • Παράλληλα, παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα οι πρακτικές για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000:2018, καθώς και εναλλακτικές προτάσεις για τη δημιουργία των απαιτούμενων αρχείων βάσει των απαιτήσεων του Προτύπου.
 • Αναλυτική παρουσίαση και εξήγηση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 19011 και πρακτική εξάσκηση για την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις απαιτήσεις του Προτύπου.
 • Παρουσίαση των διαφόρων τύπων επιθεωρήσεων, καθώς και της μεθοδολογίας που πρέπει να ακολουθείται κατά την επιθεώρηση 1ου, 2ου και 3ου μέρους.
 • Παρουσίαση του Συστήματος Διαπίστευσης στην Ελλάδα.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
ISO 22000:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου Webinar On-Line 240€ 15-16/04/2024 Ελληνικά
ISO 22000:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Webinar On-Line 360€ 15-17/04/2024 Ελληνικά
ISO 22000:2018 – Επιθεωρητές/ Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Webinar On-Line 550€ 15-19/04/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!