Πιστοποίηση ISO 45001:2018
ISO 45001:2018  Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε οργανισμό που επιθυμεί:

 • Να καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία ώστε να αναγνωρίσει, να μειώσει ή/και να εξαλείψει τους κινδύνους που σχετίζονται με τους εργαζομένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και μπορεί να εκτεθούν σε ρίσκο.
 • Να εφαρμόσει, διατηρήσει και να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ.
 • Να διασφαλίσει εσωτερικά τη συμμόρφωση με την δεδηλωμένη πολιτική για την ΥΑΕ.
 • Να επιδείξει τη συμμόρφωση αυτή και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Να επιζητήσει την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ. 

Τα οφέλη που προσφέρει 

Tα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και την πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018 είναι:

 • Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την επιχείρηση
 • Μειωμένοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές
 • Ενίσχυση ηθικού των εργαζομένων και παροχή κινήτρων 
 • Επίδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
 • Προσδιορισμός πιθανών κινδύνων και η πρόβλεψη διαχείρισής τους
 • Μείωση των ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο εργασίας, και κατ’ επέκταση μείωση των σχετικών δαπανών από την επιχείρηση
 • Μειωμένο κόστος ασφάλισης
 • Στοιχείο Προστιθέμενης Αξίας προς τους πελάτες αφού η τήρηση του Προτύπου δείχνει υπευθυνότητα
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης ISO 45001:2018 έρχεται σε επαφή με την BQC και συμπληρώνει την αίτηση πιστοποίησης  Παράρτημα ISO 45001 & OHSAS 18001

Μετάβαση από το OHSAS 18001:2007 σε ISO 45001:2018

Στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης για το σύνολο των πιστοποιημένων Οργανισμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001, η BQC σας ενημερώνει ότι λόγω των πρόσφατων παγκόσμιων εξελίξεων που αφορούν την πανδημία Covid-19, η καταληκτική ημερομηνία για τη μετάβαση του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζετε από το πρότυπο OHSAS 18001 στο ISO 45001 μεταφέρεται από τις 12/03/2021 στις 30/09/2021.

Η εξάμηνη αυτή παράταση, είναι σε ισχύ κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης από τον IAF στις 3 Απριλίου 2020.

Οι οργανισμοί θα πρέπει να προγραμματίσουν τις ενέργειες για την ολοκλήρωση της μετάβασης του Συστήματος Διαχείρισής τους στις απαιτήσεις του νέου προτύπου έως τις 30/06/2021.Τα πιστοποιητικά των οποίων η τριετής ισχύς τους λήγει νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, δεν ανανεώνονται αυτοδικαίως αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η σχετική επιθεώρηση επαναπιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Η BQC είναι ανάμεσα στους πρώτους φορείς Πιστοποίησης στην Ελλάδα που διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) κατά το πρότυπο ISO/IEC 17021-1, για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 και τα Πιστοποιητικά που παρέχει είναι διεθνώς αναγνωρισμένα.

Οι επιθεωρητές της BQC, με την εκτεταμένη πείρα τους στα συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηματικό συνεργάτη, ώστε να επιτυγχάνονται έλεγχοι και αξιολογήσεις με μεγάλη εξειδίκευση, αναλυτικά αποτελέσματα και Υψηλή προστιθέμενη Αξία για κάθε επιχείρηση.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!