Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 Απαιτήσεις – Εσωτερικοί Επιθεωρητές - Training Course για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17025:2017 Απαιτήσεις – Εσωτερικοί Επιθεωρητές - Training Course για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων

Σε ποιους απευθύνεται
 • Διευθυντές / Στελέχη Εργαστηρίων, Επιστήμονες, Μηχανικούς, Επιθεωρητές/Αξιολογητές και Συμβούλους
 • Προσωπικό διαπιστευμένων ή υπό αίτηση διαπίστευσης εργαστηρίων ή εργαστηρίων που σχεδιάζουν να διαπιστευθούν κατά ISO/IEC 17025
 • Προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την τεχνική ή ποιοτική διαχείριση των δοκιμών ή διακριβώσεων που εκτελούνται

Πληροφορίες

ISO/IEC 17025:2017 Απαιτήσεις – Εσωτερικοί Επιθεωρητές - Training Course για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων

Πολλές χώρες παγκόσμια βασίζονται σε μια διαδικασία που ονομάζεται Διαπίστευση Εργαστηρίου ως μέσο προσδιορισμού της τεχνικής τους επάρκειας.

Η Διαπίστευση Εργαστηρίου χρησιμοποιεί κριτήρια και διαδικασίες ειδικά σχεδιασμένα για τον καθορισμό της τεχνικής επάρκειας. Εξειδικευμένοι αξιολογητές διενεργούν σχολαστική αξιολόγηση όλων των παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα δοκιμών ή διακριβώσεων.

Διάρκεια Προγράμματος: 3 ημέρες

Οι απαιτήσεις βασίζονται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο (ISO/IEC 17025) για τα εργαστήρια δοκιμών ή διακριβώσεων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση εργαστηρίων παγκοσμίως. Φορείς Διαπίστευσης Εργαστηρίων χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο για την αξιολόγηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ικανότητα ενός εργαστηρίου να παράγει ακριβή αποτελέσματα δοκιμών και διακριβώσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

 • τεχνική επάρκεια του προσωπικού
 • αξιοπιστία και καταλληλότητα των μεθόδων ελέγχου
 • ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων και διακριβώσεων ως προς τα εθνικά πρότυπα
 • καταλληλότητα, διακρίβωση και συντήρηση του εξοπλισμού δοκιμών
 • περιβάλλον δοκιμών
 • δειγματοληψία, μεταχείριση και μεταφορά των στοιχείων δοκιμής
 • διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των διακριβώσεων

Η Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ISO/IEC 17025:2017 καλύπτει, επίσης, τα στοιχεία συστήματος ποιότητας που σχετίζονται με την αντίστοιχη πιστοποίηση κατά ISO 9001. Για να επιβεβαιώσουν τη συνεχή συμμόρφωση, τα εργαστήρια επαναξιολογούνται τακτικά προκειμένου να ελεγχθεί ότι διατηρούν την απαιτούμενη επάρκεια. Τα εργαστήρια αυτά συμμετέχουν σε τακτικά προγράμματα ελέγχου ικανότητας (διεργαστηριακά προγράμματα), ως μέρος της συνεχιζόμενης απόδειξης των ικανοτήτων τους

Η Διαπίστευση Εργαστηρίου, συνεπώς, παρέχει ένα μέσο αξιολόγησης της ικανότητας των εργαστηρίων να διενεργούν συγκεκριμένους τύπους δοκιμών, μετρήσεων και διακριβώσεων. Επιτρέπει, επίσης, στο εργαστήριο να διαπιστώσει αν εκτελεί τις εργασίες του σωστά και με βάση τα κατάλληλα πρότυπα. Εταιρείες παραγωγής μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιούν τη διαπίστευση εργαστηρίου προκειμένου να επιβεβαιώσουν τους ελέγχους των προϊόντων που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια εντός των εγκαταστάσεών τους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διαπίστευση εργαστηρίου παρέχει επίσημη και παγκόσμια αναγνώριση στα αποτελέσματα εργαστηρίων, παρέχοντας έτσι έναν εύκολο τρόπο στους πελάτες να βρουν αξιόπιστες υπηρεσίες δοκιμών και διακριβώσεων, ικανές να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Το ISO/IEC 17025 είναι ένα πρότυπο αποκλειστικά για τη διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας εργαστηρίων κάθε είδους. Με την εφαρμογή του προτύπου η επάρκεια του εργαστηρίου αναπτύσσεται με σεβασμό προς το ανθρώπινο δυναμικό του, τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και το περιβάλλον δοκιμών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στη διοίκηση και το προσωπικό διαπιστευμένων και μη εργαστηρίων και σε εργαστήρια πιστοποιημένα κατά ISO 9001, που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC 17025:2017.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Εισαγωγή στη Διαπίστευση Εργαστηρίου
 • Ικανότητες διαχείρισης και ηγεσίας του υπεύθυνου εφαρμογής του Προτύπου, ώστε να οργανώσει όλες τις δραστηριότητες ποιότητας του εργαστηρίου
 • Ερμηνεία, επεξήγηση και τεχνικές εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17025:2017
 • Μεθοδολογία ανάλυσης διακινδύνευσης
 • Ανάλυση του Προτύπου ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης
 • Ασκήσεις για επιθεωρήσεις 1ου μέρους και Μη συμμορφώσεις/Διορθωτικές-Προληπτικές Ενέργειες
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής πάνω στο Πρότυπο ISO/IEC 17025:2021

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
ISO/IEC 17025:2017 Απαιτήσεις – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Webinar On-Line - Κατόπιν αιτήματος Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτών και προφορικών εξετάσεων, χορηγείται πιστοποιητικό με πιστοποίηση STAREGISTER και παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του STAREGISTER. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα, χωρίς χρέωση, επανάληψης των εξετάσεων σε επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!