Πιστοποίηση Κρητική Κουζίνα
Σήμα Ποιότητας «ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ»

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ενεργειών της Περιφέρειας Κρήτης για την Προστασία, Διάσωση και Διάδοση της Κρητικής Διατροφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εντάσσεται η δημιουργία του ενιαίου σήματος Ποιότητας για την Κρητική Κουζίνα. Σκοπός είναι το Σήμα Κρητικής Κουζίνας να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των παραγωγικών τομέων της οικονομίας της Περιφέρειας και το όχημα ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού στο νησί.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σήμα «Κρητική Κουζίνα» απευθύνεται σε οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους που ασχολούνται με τη μαζική εστίαση και διαθέτουν Κρητικό Εδεσματολόγιο.

Τα οφέλη που προσφέρει

Το Σήμα Ποιότητας Κρητική Κoυζίνα πιστοποιεί ότι η επιχείρηση έχει ελεγχθεί από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης τόσο για τη διατήρηση του Κρητικού Γαστρονομικού Πολιτισμού, όσο και για την οργάνωσή της, την επάρκεια του προσωπικού της, τη λειτουργία της και την νομιμότητά της. Το Σήμα Κρητική Κουζίνα αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση που το αποκτά. Ιδιαίτερα για τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις , το Σήμα Ποιότητας "Κρητική Κουζίνα" αποτελεί μοριοδοτούμενο προαιρετικό κριτήριο δίνοντας 200 μόρια (κριτήριο 10.6) για την Κατάταξη του Ξενοδοχείου σε Κατηγορίες Αστέρων.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Σήμα «Κρητική Κουζίνα» έρχεται σε επαφή με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη,  συμπληρώνει την αίτηση Πιστοποίησης και την αποστέλλει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η BQC αποτελεί Διαπιστευμένο Φορέα εγγεγραμμένο στο μητρώο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και ως εκ τούτου, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την BQC και να ορίσουν από κοινού την ημερομηνία ελέγχου. Μετά το πέρας του ελέγχου από την BQC, η ορισμένη επιτροπή αξιολόγησης της Αγροδιατροφικης Σύμπραξης εγκρίνει τα ευρήματα και δίνει την εισήγηση, η οποία, εάν είναι θετική, οδηγεί και στην απονομή του σήματος.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Η BQC είναι Διαπιστευμένος Φορέας με μεγάλη δραστηριότητα στον τουριστικό κλάδο και στον κλάδο της εστίασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. H BQC έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και την Περιφέρεια Κρήτης ώστε να προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης για το Σήμα Ποιότητας Κρητική Κoυζίνα. Στην BQC αναγνωρίζουμε ότι η Ποιότητα και ο Πολιτισμός είναι συναφείς έννοιες και γι’ αυτό τις ιεραρχούμε ως πρώτη μας προτεραιότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!