Νέα υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Νέα υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Η BQC είναι από τους πρώτους Φορείς Πιστοποίησης διεθνώς που πιστοποιεί Οργανισμούς κατά ISO 37001:2016 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο τους. Αυτό περιλαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες, κρατικές επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς, μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Αυτό το νέο πρότυπο εκδόθηκε από τον International Organization for Standardization (ISO) - Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, τον Οκτώβριο του 2016 και παρέχει τις προδιαγραφές και τις οδηγίες των απαιτήσεων για έναν Οργανισμό για τον καθορισμό, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σε συμμόρφωση με τους αντίστοιχους νόμους.

Η δωροδοκία είναι μια πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων οποιασδήποτε αξίας με σκοπό την επιρροή αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ή άλλου προσώπου σε θέση ευθύνης. Η δωροδοκία οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης στις διαπραγματεύσεις και συναλλαγές μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των δημόσιων θεσμών και έχει μεγάλο αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο.

Ο σκοπός της ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης της κατά της Δωροδοκίας είναι να καλλιεργήσει έναν πολιτισμό ηθικής κατά της δωροδοκίας εντός του Οργανισμού, ώστε να  ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια των διεργασιών του και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών του σε πολλά επίπεδα. Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται ήδη σε έναν Οργανισμό.

Η BQC ξεχωρίζοντας για τις ισχυρές εταιρικές αξίες και την ηθική της, στηρίζει με την τεχνογνωσία της τους Οργανισμούς που θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Περισσότερα για το  ISO 37001:2016