Εκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 από την  BQC

Αναθεωρείται το δημοφιλές πρότυπο ΙSO για τη μεθοδολογία διενέργειας επιθεωρήσεων

Tα συστήματα διαχείρισης παρέχουν ένα εργαλείο για την πιο αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών των οργανισμών κάθε αντικειμένου.

Καθώς η ποικιλία και ο αριθμός των Συστημάτων Διαχείρισης αυξάνεται, αυξάνονται και οι απαιτήσεις της μεθοδολογίας διενέργειας των επιθεωρήσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται σε όλους τους κλάδους, όπως η πληροφορική, η ασφάλεια των πληροφοριών, η ποιότητα και η περιβαλλοντική διαχείριση.

Το ISO 19011, κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης, βοηθά στον αποτελεσματικό έλεγχο των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης και επιτρέπει μια ενιαία προσέγγιση για τον έλεγχο των οργανισμών που εφαρμόζουν παράλληλα πολλά συστήματα διαχείρισης.

Το ISO 19011 τελεί υπό αναθεώρηση, ώστε να καλύπτει πληρέστερα όλα τα νέα συστήματα διαχείρισης και μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα που αναθεωρήθηκαν πρόσφατα, όπως το ISO 9001 και ISO 14001.