Αναθεώρηση του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2018

Επανέκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Διεθνούς Προτύπου ISO 22000

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Διεθνούς Προτύπου για την Ασφάλεια Τροφίμων και σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετική ανακοίνωση του IAF (IAF Resolution 2018-15 Agenda Item 9 – Transitional Arrangement for ISO 22000:2018), ενημερώνουμε τους πιστοποιημένους με ISO 22000:2005 Οργανισμούς ότι η ισχύς των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί μετά την 29η Ιουνίου 2018 τροποποιείται και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ισχύος η 29η Ιουνίου 2021.

Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια της συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία, η BQC θα πραγματοποιήσει επανέκδοση όσων πιστοποιητικών συμμόρφωσης έχουν εκδοθεί μετά την 29η Ιουνίου 2018 και θα ενημερώσει κατάλληλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ενημερωθείτε για τις αλλαγές του προτύπου ISO 22000