Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012  Απαιτήσεις προτύπου - Εσωτερικοί επιθεωρητές  στην Κύπρο.

Η BQC πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012 "Απαιτήσεις προτύπου - Εσωτερικοί επιθεωρητές" στην Κύπρο.

Η BQC συνεχίζοντας σταθερά να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα ακόμη Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κύπρο. Η εταιρεία Filkost Services Ltd Cyprus εμπιστεύτηκε την τεχνογνωσία της BQC για την εκπαίδευση του προσωπικού της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17020:2012 «Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης, Απαιτήσεις για τη Λειτουργία των Διαφόρων Τύπων Φορέων που Εκτελούν Ελέγχους».

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους, την επάρκειά τους ώστε να διενεργούν ελέγχους, καθώς και την αμεροληψία και την συνέπεια των δραστηριοτήτων ελέγχου. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του προγράμματος βασίστηκε σε λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του Προτύπου ISO/IEC 17020:2012 & ISO 19011:2011, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Λίγα λόγια για την Filkost Services Ltd Cyprus

Ιδρύθηκε το 1991 και έκτοτε έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει, προμηθεύσει και εγκαταστήσει το 70% και πλέον των αυτο-στήρικτων ή υποβασταζόμενων πύργων και ιστών για τις ανάγκες της Κύπρου. Υποστηρίζει, επίσης, Κυπριακές αλλά και εταιρείες του εξωτερικού σε θέματα τηλεπικοινωνιών, δίνοντας ευέλικτες λύσεις στη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων τους. Μερικοί από τους πελάτες της είναι: CYTA (Cyprus Telecommunication Authority), MTN (areeba), Army, Police, DMS (Department of Merchant Shipping), Ministry of Labour, Ministry of Transport, Ministry of Defence, Ericsson, Siemens, Alcatel, Trylon TSF Canada, TCI USA κ.λπ.

Διαβάστε Περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα