Οδηγίες Μετάβασης αναφορικά με το αναθεωρημένο Πρότυπο "ISO 22000:2018"

Οδηγίες Μετάβασης αναφορικά με το αναθεωρημένο Πρότυπο "ISO 22000:2018"

ISO 22000:2018 - Οδηγίες μετάβασης

Το Πρότυπο “ISO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain” δημοσιεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στις 19.06.2018, σε συνέχεια της αναθεώρησης της πρώτης έκδοσής του, ISO 22000:2005. Η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 34/SC 17/WG8, μέλος της οποίας αποτελεί ο Τεχνικός Διευθυντής της BQC, κος Κατσιέρης Δημήτριος, μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Φόρουμ για τη Διαπίστευση (International Αccreditation Forum - IAF) τον Οκτώβριο 2017, προβλέπεται τριετής μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000:2018 από την ημερομηνία έκδοσής του. Με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Φόρουμ για τη Διαπίστευση (Ιnternational Αccreditation Forum - IAF) τον Οκτώβριο 2018, ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μετάβασης ορίστηκε η 29η Ιουνίου 2021.

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων με την πανδημία Covid-19, δόθηκε εξάμηνη παράταση στην λήξη ισχύος των πιστοποιητικών. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Προτεινόμενα βήματα για τη μετάβαση:

• Γνωρίστε το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του ISO 22000:2018. Το πρότυπο είναι διαθέσιμο για αγορά από τον Οργανισμό ISO (www.iso.org) και από τον ΕΛΟΤ (www.elot.gr). Αν εφαρμόζετε ήδη το ISO 22000:2005, θα πρέπει να εστιάσετε στις αλλαγές στις απαιτήσεις.

• Εξασφαλίστε ότι το σχετικό προσωπικό του Οργανισμού σας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταλαβαίνει τις απαιτήσεις και τις σημαντικές αλλαγές.

• Αναγνωρίστε τα κενά στο Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζετε με βάση τις νέες απαιτήσεις και καταστρώστε ένα σχέδιο υλοποίησης ενεργειών για την κάλυψή τους. Εφαρμόστε τις ενέργειες αυτές και αναθεωρήστε το Σύστημα Διαχείρισής σας, ώστε να καλύπτει τις νέες απαιτήσεις.

• Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των ανωτέρω ενεργειών μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων και προσδιορίστε αν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες.

Πώς μπορεί η BQC να υποστηρίξει την μετάβαση;

Η BQC μέσω μιας σειράς δράσεων μπορεί να σας υποστηρίξει ως εξής:

• Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ανοιχτά ή ενδο-επιχειρησιακά), όπου θα εκπαιδευτείτε με λεπτομέρεια στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης, στις αλλαγές σε σχέση με το ISO 22000:2005, την διαδικασία και τα βήματα μετάβασης.

• Επιθεωρήσεις μετάβασης στην νέα έκδοση.

Οι επιθεωρητές της BQC είναι άριστα εκπαιδευμένοι στις νέες απαιτήσεις και έτοιμοι να σας υποστηρίξουν στις ανάγκες σας. Διαβάστε περισσότερα για το: ISO 22000:2018 Επιθεωρητές/ Επικεφαλής Επιθεωρητές.