Η BQC στο μητρώο διαπιστευμένων εταιρειών

Η BQC στο μητρώο διαπιστευμένων εταιρειών

H BQC έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής της στο μητρώο των διαπιστευμένων εταιρειών για έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2015/2067 και 304/2008/ΕΚ πάνω σε θέματα FGASES και ODS.

Η BQC συμμορφούμενη με τις αναθεωρημένες απαιτήσεις της ΚΥΑ 85858/2124/31-12-2021 τ β' (ΦΕΚ 6777/Β/2021) έχει τροποποιήσει τον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας  της (βλ. Παράγραφο 1).

Σύμφωνα με το γεγονός ότι η νέα ΚΥΑ εξακολουθεί ως προς τις απαιτήσεις πιστοποίησης των εταιρειών να υιοθετεί τις απαιτήσεις των ίδιων ευρωπαϊκών Κανονισμών π.χ. Κανονισμός (ΕΕ) 517/2014, Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2067, Κανονισμός (ΕΚ) 304/2008, δεν υπήρξαν αλλαγές στη διαδικασία πιστοποίησης.