Εκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 από την  BQC

Αναθεωρείται το δημοφιλές πρότυπο ΙSO για τη μεθοδολογία διενέργειας επιθεωρήσεων

Tα συστήματα διαχείρισης παρέχουν ένα εργαλείο για την πιο αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών των οργανισμών κάθε αντικειμένου.

Καθώς η ποικιλία και ο αριθμός των Συστημάτων Διαχείρισης αυξάνεται, αυξάνονται και οι απαιτήσεις της μεθοδολογίας διενέργειας των επιθεωρήσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται σε όλους τους κλάδους, όπως η πληροφορική, η ασφάλεια των πληροφοριών, η ποιότητα και η περιβαλλοντική διαχείριση.

Το ISO 19011, κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης, βοηθά στον αποτελεσματικό έλεγχο των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης και επιτρέπει μια ενιαία προσέγγιση για τον έλεγχο των οργανισμών που εφαρμόζουν παράλληλα πολλά συστήματα διαχείρισης.

Το ISO 19011 τελεί υπό αναθεώρηση, ώστε να καλύπτει πληρέστερα όλα τα νέα συστήματα διαχείρισης και μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα που αναθεωρήθηκαν πρόσφατα, όπως το ISO 9001 και ISO 14001.

Εκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 από την  BQC

Η BQC εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015

Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξης για παροχή ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών πιστοποίησης, η BQC ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαπίστευσή της από το Ε.ΣΥ.Δ. για την νέα έκδοση του Προτύπου ISO 9001:2015.

Η νέα έκδοση του προτύπου έχει διαφορετική δομή (High Level Structure), καθιστώντας την εύκολο να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα Διαχείρισης. Ακόμη, η νέα έκδοση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου στη ροή εργασιών, στον ρόλο της ηγεσίας αλλά και της στρατηγικής ενός Οργανισμού.

Η σταδιακή μετάβαση των ήδη πιστοποιημένων οργανισμών από την έκδοση ISO 9001:2008 στην ISO 9001:2015 μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2018 το αργότερο.

Περισσότερα για το ISO 9001:2015

Νέα υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Νέα υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Η BQC είναι από τους πρώτους Φορείς Πιστοποίησης διεθνώς που πιστοποιεί Οργανισμούς κατά ISO 37001:2016 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο τους. Αυτό περιλαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες, κρατικές επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς, μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Αυτό το νέο πρότυπο εκδόθηκε από τον International Organization for Standardization (ISO) - Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, τον Οκτώβριο του 2016 και παρέχει τις προδιαγραφές και τις οδηγίες των απαιτήσεων για έναν Οργανισμό για τον καθορισμό, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σε συμμόρφωση με τους αντίστοιχους νόμους.

Η δωροδοκία είναι μια πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων οποιασδήποτε αξίας με σκοπό την επιρροή αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ή άλλου προσώπου σε θέση ευθύνης. Η δωροδοκία οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης στις διαπραγματεύσεις και συναλλαγές μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των δημόσιων θεσμών και έχει μεγάλο αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο.

Ο σκοπός της ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης της κατά της Δωροδοκίας είναι να καλλιεργήσει έναν πολιτισμό ηθικής κατά της δωροδοκίας εντός του Οργανισμού, ώστε να  ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια των διεργασιών του και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών του σε πολλά επίπεδα. Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται ήδη σε έναν Οργανισμό.

Η BQC ξεχωρίζοντας για τις ισχυρές εταιρικές αξίες και την ηθική της, στηρίζει με την τεχνογνωσία της τους Οργανισμούς που θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Περισσότερα για το  ISO 37001:2016

Η BQC Συνεργάζεται με την UNIDO

Η BQC Συνεργάζεται με την UNIDO

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) πενθήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων «QMS ISO 9001:2015 Lead Auditors: Train the Trainer»  που ολοκληρώθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο του 2016 στην Νιγηρία από την BQC, η UNIDO - Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συνεργάζεται για δεύτερη φορά με την BQC για τη διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με το ISO/IEC 17025:2005, στη Νιγηρία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο “Training of Accreditation Assessors to ISO 17025:2005” ήταν μέρος του έργου National Quality Infrastructure Project (NQIP) της UNIDO.

Ένας από τους στόχους του NQIP είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία της Nigerian National Accreditations Service (NiNAS) – Εθνικού Φορέα Διαπιστεύσεων της Νιγηρίας, που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Η δημιουργία και η πλήρης λειτουργία του NiNAS θα παρέχει στη Νιγηρία ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται στη αγορά της Νιγηριανής και των εξωτερικών εμπορικών ευκαιριών της χώρας.

Τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης BQC είχαν συνολικά περίπου 45 συμμετέχοντες. Οι εισηγητές της BQC παρείχαν την τεχνογνωσία τους στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις αρχές και τις μεθόδους αξιολόγησης και υλοποίησης των αξιολογήσεων. Ο σκοπός αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν να ολοκληρώσουν έναν κύκλο εκπαίδευσης που θα διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να για να προωθηθούν ως Επικεφαλής Αξιολογητές για τον NiNAS.

Τα προγράμματα “Training of Accreditation Assessors to ISO 17025:2005” επικεντρώθηκαν στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από αξιολογητές διαπίστευσης. Ο στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν μετά την ολοκλήρωση τους οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διεξάγουν εκτιμήσεις για Εργαστήρια Δοκιμών ή Διακρίβωσης. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασίστηκε  σε λεπτομερείς διαλέξεις σχετικά με τις έννοιες και τις παραγράφους του προτύπου ISO/IEC 17025:2005, πρακτική εξάσκηση, ομαδική εργασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στη Νιγηρία ήταν απόλυτα επιτυχή, τόσο λόγω του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας προς στους εκπαιδευόμενους όσο και λόγω της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης. Η BQC αισθάνεται περήφανη για τη συμβολή της στο έργο NQIP και την υποστήριξη της στη βελτίωσης της των υπηρεσιών ποιότητας στη Νιγηρία μέσω αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Λίγα λόγια για τη  UNIDO

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αποτελείται από 170 κράτη μέλη. Κύριος στόχος της οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών είναι να προωθήσει και να επιταχύνει την περιεκτική και βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη (ISID) στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο. Τα τρία βασικά σημεία ενδιαφέροντος της UNIDO είναι η δημιουργία κοινής ευημερίας, η ανάπτυξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η UNIDO συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εμπειρογνωμόνων ώστε να στηρίξει τη  θεσμική ανάπτυξη των τοπικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων του εμπορίου και την ικανότητα να ανταποκριθούν στα πρότυπα των διεθνών αγορών για την επιτυχή συμμετοχή στο παγκόσμιο εμπόριο.

Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών - Επιθεωρητές

Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών - Επιθεωρητές

Η BQC διοργανώνει Διήμερο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Αθήνα με θέμα: Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών - Επιθεωρητές.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον Τουρισμό Ν.4276/2014 ξεκίνησε η κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών. Το σύστημα κατάταξης αφορά επιχειρήσεις Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων, νέων και υφιστάμενων. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στάδια της νέας Διαδικασίας για την Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων/Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) με βάση το πλαίσιο που ορίζεται από τη Νομοθεσία, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ε.ΣΥ.Δ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Υποψήφιους Επιθεωρητές Τουριστικών Καταλυμάτων

Σε μηχανικούς που Ασχολούνται με αδειοδοτήσεις και λοιπές μελέτες τουριστικών καταλυμάτων

Σε μηχανικούς που αναλαμβάνουν την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εκ μέρους των ιδιοκτητών ξενοδοχείων-πελατών τους.

Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 09/07/2016 έως 10/07/2016

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του σεμιναρίου δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2112213726 και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.