Πιστοποίηση OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801
OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται

Οι απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001 μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε οργανισμό που επιθυμεί:

 • Να καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία ώστε να μειώσει ή να εξαλείψει κινδύνους που σχετίζονται με τους εργαζομένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο.
 • Να εφαρμόσει, διατηρήσει και να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ.
 • Να διασφαλίσει εσωτερικά τη συμμόρφωση με την δεδηλωμένη πολιτική για την ΥΑΕ.
 • Να επιδείξει τη συμμόρφωση αυτή και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Να επιζητήσει την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ. 

Τα οφέλη που προσφέρει 

Tα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και την πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 είναι:

 • Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την επιχείρηση
 • Μειωμένοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές
 • Ενίσχυση ηθικού των εργαζομένων και παροχή κινήτρων 
 • Επίδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
 • Προσδιορισμός πιθανών κινδύνων και η πρόβλεψη διαχείρισής τους
 • Μείωση των ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο εργασίας, και κατ’ επέκταση μείωση των σχετικών δαπανών από την επιχείρηση
 • Μειωμένο κόστος ασφάλισης
 • Στοιχείο Προστιθέμενης Αξίας προς τους πελάτες αφού η τήρηση του Προτύπου δείχνει υπευθυνότητα
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης OHSAS 18001 έρχεται σε επαφή με την BQC και συμπληρώνει την αίτηση πιστοποίησης Παράρτημα ISO 45001 & OHSAS 18001

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Η BQC παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε συνεργασία με Διαπιστευμένους φορείς του εξωτερικού. Οι επιθεωρητές της BQC, με την εκτεταμένη πείρα τους στα συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηματικό συνεργάτη, ώστε να επιτυγχάνονται έλεγχοι και αξιολογήσεις με μεγάλη εξειδίκευση, αναλυτικά αποτελέσματα και Υψηλή προστιθέμενη Αξία για κάθε επιχείρηση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!