+30 211 2213726

Πιστοποιήσεις

Η BQC ειδικεύεται στην Αξιολόγηση, τον Έλεγχο και την Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα πιο διαδεδομένα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων επιθεωρητών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, η BQC πιστοποιεί εταιρείες και οργανισμούς σε όλον τον κόσμο. Με την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης ή Προϊόντων / Υπηρεσιών, ένας Οργανισμός μπορεί να τεκμηριώσει ότι τα προϊόντα του, οι διαδικασίες του, τα συστήματα ή οι υπηρεσίες του είναι σύμφωνες με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, δημιουργώντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα προσελκύσει νέους πελάτες και επενδυτές διεθνώς.

H διεθνής ομάδα των εμπειρογνωμόνων της BQC μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις πιστοποίησης σε οργανισμούς όλων των επαγγελματικών κλάδων. Το διεθνές κύρος, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η επιστημονική κατάρτιση των επιθεωρητών της BQC εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και αμεροληψία των επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρητές της BQC είναι αξιολογημένοι σύμφωνα με διεθνή κριτήρια ικανότητας και είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα Οργανισμών Πιστοποίησης, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε κάθε αντικείμενο. Παράλληλα, οι επιθεωρητές της παρακολουθούνται στενά και αξιολογούνται συνεχώς για την ικανότητά τους σε τομείς που τους έχουν ανατεθεί.

Tα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που παρέχει η BQC είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) και για την κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και αναγνωρισμένα από τον οργανισμό ECONAV για την πιστοποίηση Pet Friendly.