Πιστοποίηση ISO 27701

Πιστοποίηση ISO/IEC 27701 - Τεχνικές Ασφάλειας - Διαχείριση Πληροφοριών Ιδιωτικότητας

Σε ποιους απευθύνεται

Κάθε οργανισμός που έχει πιστοποίηση ISO/IEC 27001 κι επιθυμεί επιπρόσθετα να λάβει κάθε νέο, εύλογο μέτρο για τη συμμόρφωση σε νόμους περί προστασίας δεδομένων, χρειάζεται να αποκτήσει το ISO/IEC 27701, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά του.

Όπου η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι κρίσιμη και καθοριστική για την επιβίωση της εταιρείας, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση του ISO/IEC 27701, προκειμένου να τεκμηριώνεται σε πελάτες/συνεργάτες/προμηθευτές/μετόχους η ορθή διαχείριση και ασφάλεια των πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παραδείγματα τέτοιων οργανισμών αποτελούν οι Τράπεζες, τα Νοσοκομεία, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες κλπ.

Τα οφέλη που προσφέρει

  • Έρχεται στο επίκεντρο η Ασφάλεια των Πληροφοριών, ως βασικό σκέλος της αποτελεσματικής διαχείρισης της ιδιωτικότητας.
  • Διευκολύνεται η πρόληψη προβλημάτων κι η βελτίωση του ίδιου του συστήματος.
  • Ο οργανισμός δεσμεύεται έντονα απέναντι στον πελάτη/συνεργάτη και κερδίζει την εμπιστοσύνη του, γενικότερα αλλά και ειδικά σε ό,τι αφορά στο κομμάτι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Διευκολύνεται η εταιρική επικοινωνία, μεταξύ συνεργατών/πελατών, όσον αφορά στη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών.
  • Αποφεύγονται οι διαρροές αυτών.
  • Αναδεικνύεται η εταιρική διαφάνεια της επιχείρησης, γύρω από τη διαχείριση και τις συμφωνίες με συνεργάτες/πελάτες.
  • Αποδεικνύεται ότι ο οργανισμός έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να καλύψει τις εταιρικές και νομικές υποχρεώσεις του σε ό, τι αφορά την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27701 έρχεται σε επαφή με τη BQC και συμπληρώνει την Αίτηση Πιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Η BQC είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και τα Πιστοποιητικά που εκδίδει είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Οι επιθεωρητές της BQC αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηματικό συνεργάτη ώστε να επιτυγχάνονται επιθεωρήσεις με μεγάλη εξειδίκευση, αναλυτικά αποτελέσματα και Υψηλή προστιθέμενη Αξία για κάθε επιχείρηση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!