ΥΑ 1348 - Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΥΑ 1348 - Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π. Oικ/1348

Με τον όρο “ιατροτεχνολογικό προϊόν” (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) νοείται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο είδος, χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που απαιτείται για την ορθή του λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται στον άνθρωπο για σκοπούς:

  • διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης ή ανακούφισης ασθένειας
  • διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, ανακούφισης ή επανόρθωσης τραύματος ή αναπηρίας
  • διερεύνησης, αντικατάστασης ή τροποποίησης της ανατομίας μίας φυσιολογικής λειτουργίας
  • ελέγχου της σύλληψης

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλες τις Επιχειρήσεις Εμπορίας & Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση  την Υπουργική Απόφαση 1348 έρχεται σε επαφή με τη BQC και συμπληρώνει την αίτηση πιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Η BQC είναι Φορέας µε μεγάλη δραστηριότητα στον κλάδο της υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το διεθνές κύρος, η εξειδικευµένη τεχνογνωσία και η επιστηµονική κατάρτιση των επιθεωρητών της BQC εξασφαλίζουν την αντικειµενικότητα και αµεροληψία των επιθεωρήσεων και αποτελούν τους βασικούς λόγους επιλογής της από τους Φορείς Υγείας ως συνεργάτη για την πιστοποίησή τους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!