+30 211 2213726

Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των διεργασιών του με τελικό στόχο την βέλτιστη ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών κατά την πιστοποίηση ενός οργανισμού, η BQC διατηρεί σχετική διεργασία διαχείρισης ενστάσεων και παραπόνων σχετικά με τις δραστηριότητες πιστοποίησης που εφαρμόζει αλλά και σχετικά με οποιοδήποτε πιστοποιημένο από αυτόν Οργανισμό.

Εάν έχετε κάποιο παράπονο ή ένσταση σχετικά με κάποια δραστηριότητα πιστοποίησης ή με κάποιον πιστοποιημένο από τον BQC Οργανισμό, συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας τα στοιχεία σας και μία σύνοψη του παραπόνου ή της ένστασης που θέλετε να υποβάλετε.

Ο BQC θα επικοινωνήσει μαζί σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και θα σας αποστείλει ατελώς αντίγραφο της σχετικής διεργασίας που διαθέτει. Ο BQC τηρεί εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία της παραπάνω διαδικασίας.

Παράπονα - Ενστάσεις
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ο Φορέας Πιστοποίησης BQC ειδικεύεται στις επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης, Πιστοποίησης Προϊόντων/Υπηρεσιών και τη διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα. 

Σκοπός της επιχείρησης και βασική δέσμευσή της είναι η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις νόμιμες και συμφωνηθέντες απαιτήσεις τους, και όπου είναι εφικτό και τις προσδοκίες τους, να συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και να επιτυγχάνει τους στόχους ποιότητας που θέτει.

Η BQC, προκειμένου να πετύχει τον προαναφερθέντα σκοπό:

  •  Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρο τον Φορέα και στις δραστηριότητες που αφορούν τις επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης και έχει επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της καθώς και την ικανοποίηση των πελατών της.
  •  Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της, μέσω του καθορισμού κατάλληλων δεικτών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  •  Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε στρατηγικό επίπεδο, σε επίπεδο επιμέρους λειτουργιών αλλά και έργων. Οι εν λόγω αντικειμενικοί σκοποί καθιερώνονται και παρακολουθούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της ετήσιας Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της BQC.
  •  Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε επιμέρους λειτουργίας της BQC.
  •  Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να πρεσβεύουν την Ποιότητα με κάθε τους δραστηριότητα. Κυρίαρχη αρχή και δέσμευση για την BQC αποτελεί η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της, των διεργασιών της και κατά συνέπεια όλου του Φορέα καθώς και η τήρηση της εμπιστευτικότητας και της αμεροληψίας κατά την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης. Η BQC κατανοεί πλήρως τη σημασία της αμεροληψίας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, διαχειρίζεται αποτελεσματικά την σύγκρουση συμφερόντων και διασφαλίζει πλήρως την αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης. Η BQC αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης της BQC

Ο Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας της BQC

O Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της BQC

O Κανονισμός Πιστοποίησης για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της BQC

Ο Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία της BQC

Ο Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της BQC

Ο Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων κατά της Δωροδοκίας

Ο Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης για την Κατάταξη Καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών

Ο Κανονισμός Πιστοποίησης Προϊόντων / Υπηρεσιών της ΒQC

Ο Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Εγκαταστάσεων

Ο Κανονισμός Πιστοποίησης για τα Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας της BQC

Πολιτική Μετάβασης Οργανισμών από ISO/IEC 27001:2013 σε ISO/IEC 27001:2022

Ειδικός κανονισμός πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Ειδικός κανονισμός πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Ειδικός κανονισμός πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Πολιτική Μετάβασης σε ISO 22003-1:2022

Ειδικός Κανονισμός πιστοποίησης πλαισίου κυβερνο-υγιεινής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κύπρου

Στα πλαίσια του Κανονισμού Πιστοποίησης & Λειτουργίας του φορέα BQC το μητρώο Αποσυρθέντων Πιστοποιητικών γνωστοποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος. 

Η κατάσταση σχετικά με την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 εξελίσσεται ραγδαία. Με την ασφάλεια και την υγεία των πελατών και των συνεργατών μας ως ύψιστη προτεραιότητα μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα σχέδιά μας ως Φορέας Πιστοποίησης κατά τη διάρκεια αυτού του παγκόσμιου ζητήματος υγείας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, εξετάσαμε τις διαδικασίες μας και θεσπίσαμε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τους πελάτες και τους συνεργάτες της BQC, διατηρώντας τις απαιτήσεις διαπίστευσης και περιορίζοντας τους πιθανούς παγκόσμιους εμπορικούς κινδύνους.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε συνδυασμό απομακρυσμένων επιθεωρήσεων ή επιθεωρήσεων που θα πραγματοποιηθούν αργότερα από το προβλεπόμενο χρονικό όριο, αναλόγως τον τύπο της επιθεώρησης και τον σχετικό κίνδυνο. Καθώς οι επιθεωρήσεις ανατίθενται στους επιθεωρητές μας βάσει της τεχνογνωσίας τους, οι επιθεωρητές περιστασιακά ταξιδεύουν διεθνώς για να διενεργήσουν κάποιες επιθεωρήσεις, συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι κίνδυνοι για την υγεία στη χώρα καταγωγής τους. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης μας έχει κοινοποιηθεί στις ρυθμιστικές αρχές / Σύστημα Διαπίστευσης και ευθυγραμμίζεται με το IAF ID3: 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες θα ενημερωθούν, ώστε να οργανώσουν καταλλήλως τις εναλλακτικές λύσεις για τους προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με την Πολιτική της BQC που αφορά τον κορωνοϊό Covid-19. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που προηγείται των επιθεωρήσεων, οι πελάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με την BQC και να μας ενημερώσουν άμεσα για πιθανά ζητήματα, όπως το προσωρινό κλείσιμο εγκαταστάσεων, τα οποία ενδέχεται να εμποδίσουν τη διενέργεια της επιθεώρησης.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά τα ερωτήματά σας στο info@bqc.gr αναφέροντας τον αριθμό του πιστοποιητικού σας για να μας βοηθήσετε να σας αναγνωρίσουμε και να σας υποστηρίξουμε.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Κατσιέρης Δημήτριος

Τεχνικός Διευθυντής